Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11453/TCHQ-GSQL
V/v triển khai thủ tục hải quan cho các chuyến bay quốc tế tại CHK Liên Khương, Lâm Đồng

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2016

 

Kính gửi: Cục Hàng không Việt Nam.
(Đ/c: 119 Nguyễn Sơn, Long Biên, Hà Nội)

Trả lời công văn số 4998/CHK-VTHK ngày 22/11/2016 của Cục Hàng không Việt Nam về việc nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Các chuyến bay quốc tế thuê chuyến tại Cảng hàng không Liên Khương: Tổng cục Hải quan chỉ đạo Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk triển khai lực lượng thực hiện thủ tục hải quan cho phương tiện xuất nhập cảnh, hành lý của người xuất nhập cảnh. Đề nghị Cục Hàng không Việt Nam chỉ đạo các đơn vị chức năng tại Cảng hàng không Liên Khương phối hợp với cơ quan Hải quan trong việc phân tách riêng biệt giữa nội địa và quốc tế, bố trí sử dụng máy soi trong quá trình thực hiện thủ tục cho các chuyến bay quốc tế nhằm đáp ứng các quy định về kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan.

2. Các chuyến bay quốc tế thường lệ tại Cảng hàng không Liên Khương: Hiện nay, qua báo cáo của Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk (đơn vị quản lý hoạt động của sân bay Liên Khương - Đà Lạt), điều kiện làm việc của cơ quan Hải quan như trang thiết bị phục vụ công tác kiểm tra, giám sát còn thiếu, kho tạm giữ hành lý chưa có, các phòng làm việc cho cán bộ, công chức Hải quan chưa đủ. Do đó, trước khi cấp phép cho các chuyến bay quốc tế thường lệ, đề nghị Cục Hàng không Việt Nam tổ chức buổi làm việc với các cơ quan có liên quan để thống nhất trong việc bố trí mặt bằng, vị trí lắp đặt các trang thiết bị và nơi làm việc để các cơ quan chức năng triển khai công tác quản lý nhà nước tại Cảng hàng không Liên Khương.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hàng không Việt Nam được biết, phối hợp thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ tỉnh Đăk Lăk (để thực hiện);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh