Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11452/TCHQ-GSQL
V/v thực hiện thủ tục hải quan

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty TNHH Novelis Việt Nam.
(Số 3, VSIP II-A, Đường số 19, KCN VSIP II-A, Tân Uyên, Bình Dương)

Trả lời công văn số NV-101116-2 ngày 10/11/2016 của Công ty TNHH Novelis Việt Nam về việc vướng mắc khi thực hiện chính sách thuế và thủ tục hải quan đối với hàng hóa đặt gia công tại nước ngoài, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về việc xử lý 57 container hàng xuất khẩu của Công ty TNHH Novelis tại các Cảng ở Thành phố Hồ Chí Minh

Thực hiện kiểm tra xác xuất hàng hóa xuất khẩu của Công ty TNHH Novelis VN trong quá trình xếp dỡ theo quy định tại khoản 2 Điều 32 Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ, Điều 9 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính đã phát hiện dấu hiệu vi phạm (có lẫn tỷ trọng đất, cát lớn trong hàng hóa xuất khẩu, được ghi nhận tại biên bản chứng nhận ngày 21/09/2016). Do đó, cơ quan hải quan tiến hành dừng thông quan 64 container hàng xuất khẩu (47 container tại cảng Cát Lái, 10 container tại cảng Hiệp Phước, 7 container tại Chi cục Hải quan KCN Mỹ Phước-Bình Dương) của Công ty để kiểm tra thực tế hàng hóa theo quy định.

Trong quá trình kiểm tra 07 container thuộc tờ khai xuất khẩu số 301003095430, loại hình E82, ngày đăng ký 22/09/2016 của Công ty tại địa điểm kiểm tra hàng hóa tập trung của Chi cục Hải quan quản lý hàng hóa XNK ngoài khu công nghiệp thuộc Cục Hải quan tỉnh Bình Dương đã phát hiện 02/07 container không có đất cát trộn lẫn nhưng có số lượng thực tế ít hơn khai báo 400kg/02 container; 05/07 container có đất, cát trộn lẫn trong hàng hóa, số lượng hàng chênh lệch thiếu so với khai báo là 19.231kg, tổng số lượng thiếu so với khai báo của 07 container là 19.369kg/155.219 kg, tỷ lệ tạp chất lẫn trong hàng hóa là 12,63%. Do vậy Tổng cục Hải quan tiến hành xác minh, điều tra mở rộng củng cố chứng cứ làm rõ việc Công ty TNHH Novelis VN có hành vi gian lận về số lượng nguyên vật liệu đã và đang xuất khẩu đặt gia công ở nước ngoài và tiến hành kiểm tra thực tế 57 container hàng xuất khẩu nêu trên. Đề nghị Công ty TNHH Novelis Việt Nam phối hợp với các đơn vị thuộc Tổng cục Hải quan để thực hiện kiểm tra thực tế hàng hóa theo quy định và giải quyết dứt điểm vụ việc.

2. Về chính sách thuế

Tổng cục Hải quan ghi nhận phản ánh vụ việc của Công ty. Hiện Tổng cục Hải quan đã báo cáo Bộ Tài chính để sớm có văn bản hướng dẫn thực hiện khoản 6 Điều 16 Luật Thuế XNK số 107/2016/QH13, khoản 1 Điều 11 Nghị định 134/2016/NĐ-CP ngày 01/09/2016 của Chính phủ để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố và cộng đồng doanh nghiệp thực hiện thống nhất.

Tổng cục Hải quan trả lời Công ty TNHH Novelis Việt Nam để biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c TT Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh