Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11414/TCHQ-KTSTQ
V/v trả lời Đơn khiếu nại của Công ty Cổ phần ô tô Regal

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần ô tô Regal.
(địa chỉ: Số 1, lô 3A, đường Trung Yên, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.)

Tổng cục Hải quan nhận được Đơn khiếu nại đề ngày 25/11/2016 của Công ty Cổ phần ô tô Regal; MST: 0106157610 (Công ty). Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 7 Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 ngày 11/11/2011, Đơn Khiếu nại dẫn trên của quý Công ty thuộc thẩm quyền giải quyết của Cục trưởng Cục Hải quan TP. Hải Phòng.

Yêu cầu quý Công ty liên hệ trực tiếp với Cục Hải quan TP. Hải Phòng để được giải quyết.

Trân trọng./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục trưởng (để b/c);
- PTCT Vũ Ngọc Anh (để b/c);
- Cục Hải quan TP.Hải Phòng (để t/h);
- Lưu: VT, KTSTQ (03b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC KTSTQ
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Vũ Minh