Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11380/TCHQ-GSQL
V/v thực hiện Nghị định số 68/2016/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2016

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân TP.Hải Phòng.

Phúc đáp công văn số 2000/UBND-CT (gửi Cục Hải quan TP.Hải Phòng đồng gửi Tổng cục Hải quan) ngày 5/10/2016 của Ủy ban nhân dân TP.Hải Phòng về việc thực hiện Nghị định 68/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 62 Luật Hải quan 2014 thì: 1. Kho ngoại quan, địa điểm thu gom hàng lẻ được thành lập tại địa bàn nơi có các khu vực sau đây:

a) Cảng biển, cảng hàng không dân dụng quốc tế, cảng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa được thành lập trong nội địa, cửa khẩu đường bộ, ga đường sắt liên vận quốc tế;

b) Khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu phi thuế quan và các khu vực khác theo quy định của pháp luật.

Nội dung này đã được quy định cụ thể tại khoản 1 Điều 10, khoản 1 Điều 19 và khoản 1 Điều 36 Nghị định số 68/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ. Theo đó, ngoài khu vực, địa bàn tại khoản 1 Điều 62 Luật Hải quan còn thêm “khu vực đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt tại quy hoạch phát triển hệ thống trung tâm logistics trên địa bàn cả nước; địa bàn ưu đãi đầu tư; khu vực phục vụ hoạt động xuất khẩu hàng hóa nông, lâm, thủy sản sản xuất tập trung”.

Để được xem xét công nhận, tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ cho cơ quan hải quan theo Nghị định số 68/2016/NĐ-CP trong đó có chứng từ sử dụng hợp pháp kho bãi, địa điểm gồm: (1) các giấy tờ liên quan quyền sử dụng đất, kho bãi, nhà kho do cơ quan có thẩm quyền cấp và (2) hợp đồng thuê quyền sử dụng đất, kho bãi, nhà kho trong trường hợp thuê lại của người được cấp quyền sử dụng.

Do vậy trường hợp tổ chức, cá nhân đáp ứng điều kiện nằm trong khu vực, địa điểm quy định tại khoản 1 Điều 62 Luật Hải quan, khoản 1 Điều 10, khoản 1 Điều 19 và khoản 1 Điều 36 Nghị định số 68/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ, đã có chứng từ sử dụng hợp pháp kho bãi địa điểm do cơ quan có thẩm quyền cấp và đáp ứng đủ các điều kiện khác thì Tổng cục Hải quan xem xét công nhận cho tổ chức, cá nhân theo đúng trình tự và thẩm quyền quy định.

Đối với trường hợp tổ chức cá nhân đã có giấy tờ hợp pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp nhưng không nêu rõ để kinh doanh kho bãi, địa điểm thì Tổng cục Hải quan sẽ yêu cầu tổ chức, cá nhân xin cấp có thẩm quyền chấp thuận và bổ sung đầy đủ hồ sơ trước khi xem xét công nhận.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Ủy ban nhân dân TP.Hải Phòng được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
- Bộ KH&ĐT (để báo cáo);
- Bộ Tài chính (để báo cáo);
- Cục HQ TP.Hải Phòng (để thực hiện);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh