Hệ thống pháp luật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1138/VPCP-QHĐP
V/v giải quyết một số kiến nghị, đề xuất của Ủy ban Dân tộc

Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2019

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Bộ Nội vụ;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ Tài chính.

Về các kiến nghị của Ủy ban Dân tộc tại Báo cáo số 07/BC-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2019 về tổng kết công tác dân tộc năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình có ý kiến như sau:

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, các Bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, xem xét xử lý các kiến nghị, đề xuất của Ủy ban Dân tộc tại Báo cáo nêu trên (sao gửi kèm theo); trong đó cần lưu ý ưu tiên bố trí nguồn vốn để thực hiện các chính sách dân tộc đã ban hành, đảm bảo hoàn thành mục tiêu đề ra.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban Dân tộc, các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Ủy ban Dân tộc;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý, Thư ký TTg, TGĐ Cổng TTĐT; các Vụ: KTTH, NN, KGVX, TCCV;
- Lưu: Văn thư, QHĐP (2b). NQ

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Văn Tùng

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn 1138/VPCP-QHĐP về tổng kết công tác dân tộc năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019 do Văn phòng Chính phủ ban hành

  • Số hiệu: 1138/VPCP-QHĐP
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 13/02/2019
  • Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ
  • Người ký: Nguyễn Văn Tùng
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 13/02/2019
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản