Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1135/GSQL-GQ4
V/v vướng mắc C/O

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty TNHH Xăng dầu Tây Nam S.W.P.
(Đ/c: 468/1 Nguyễn Văn Luông, Phường 12, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số 46/SWP-TC ngày 05/4/2019 của Công ty TNHH hỏi về việc sử dụng C/O khi bán lại xăng dầu trong kho ngoại quan cho đầu mối xăng dầu trong nước để nhập khẩu vào nội địa, Cục Giám sát quản lý về hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Để các đầu mối mua lại được hưởng ưu đãi về thuế theo Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc, Công ty có thể liên lạc với người xuất khẩu đề nghị cơ quan cấp C/O Hàn Quốc cấp C/O phù hợp với thực tế mua bán cũng như quy định của Hiệp định và pháp luật trong nước hiện hành.

Trường hợp nhập khẩu từ kho ngoại quan vào nội địa nhiều lần, người nhập khẩu (đầu mối mua lại) được sử dụng C/O thay thế này để lập Phiếu theo dõi trừ lùi cho từng lần nhập khẩu vào nội địa theo quy định tại Điều 23 Thông tư số 38/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính.

Cục Giám sát quản lý về hải quan trả lời để Công ty biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ4 (03b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Anh Tuấn