Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1135/BHXH-TCKT
V/v chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN hàng tháng trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2021

 

Kính gửi:

- Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam;
- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện Công điện số 541/CĐ-TTg ngày 23/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch COVID-19; Thông báo số 81/TB-VPCP ngày 26/6/2021 của Văn phòng Chính phủ thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19; do dịch bệnh Covid-19 trên thế giới vẫn đang tiếp tục diễn biến phức tạp, số lượng ca mắc mới và tử vong vẫn tăng ở nhiều nước, đặc biệt ở một số nước láng giềng có chung đường biên giới với nước ta dịch bệnh đang bùng phát trên diện rộng; trong nước đang tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh bùng phát trở lại rất cao; để duy trì vững chắc thành quả phòng chống dịch Covid-19 thời gian vừa qua, bảo vệ tốt sức khỏe nhân dân; đảm bảo tốt nhất quyền lợi của người hưởng chế độ bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) cho 3,2 triệu người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH thường xuyên và hơn 200.000 người hưởng trợ cấp BHXH một lần, trợ cấp thất nghiệp/tháng; Thực hiện chức năng của Ngành BHXH Việt Nam, gắn với trách nhiệm phòng chống dịch Covid-19 cùng cả hệ thống chính trị; BHXH Việt Nam đề nghị Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là BHXH tỉnh) thực hiện một số nội dung sau:

1. Chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 5, tháng 6 năm 2021 vào cùng một kỳ chi trả (xong trước ngày 20/5/2021).

2. BHXH tỉnh phối hợp với Bưu điện tỉnh:

a) Xây dựng phương án chi trả tháng 5, tháng 6 năm 2021 vào cùng một kỳ chi trả phù hợp với từng địa bàn tránh tập trung đông người đảm bảo an toàn cho người hưởng theo đúng Công điện, Thông báo của Thủ tướng Chính phủ.

- Báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (UBND tỉnh), Ban chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 về kế hoạch triển khai chi trả trên địa bàn. Truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng về phương án chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

- Thông báo cho người hưởng biết các nội dung thay đổi về phương thức chi trả, thời gian chi trả và địa điểm chi trả để người hưởng biết, thực hiện. Yêu cầu nhân viên chi trả, người hưởng phải thực hiện nghiêm yêu cầu 5K của Bộ Y tế, đặc biệt phải tuân thủ đeo khẩu trang, sát khuẩn ... theo đúng quy định; chuẩn bị sẵn sàng khẩu trang, sát khuẩn miễn phí tại điểm chi trả để phục vụ nhân viên chi trả và người hưởng trong trường hợp người hưởng không có khẩu trang.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát quá trình chi trả cho người hưởng, đảm bảo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại các điểm chi trả.

- Kết hợp vận động khuyến khích người hưởng với giải pháp cụ thể thực hiện chi trả các chế độ BHXH, BHTN qua tài khoản cá nhân theo Quyết định số 241/QĐ-TTg ngày 23/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với dịch vụ công: thuế, điện, nước, học phí, viện phí và chi trả các chương trình an sinh xã hội.

b) Giám đốc BHXH tỉnh chịu trách nhiệm thực hiện nghiêm các yêu cầu, điều kiện quy định về đảm bảo an toàn phòng, chống dịch trong quá trình tổ chức chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN; chủ động cập nhật tình hình tại địa phương, sẵn sàng thực hiện các phương án chi trả đáp ứng mọi tình huống, kịch bản của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tại địa phương. (Trường hợp có khu vực phải cách ly, phong tỏa thì phương án, thời gian chi trả phải được sự nhất trí của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 địa phương).

3. Đề nghị Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam chỉ đạo bưu điện tỉnh các nội dung sau:

a) Phối hợp với BHXH tỉnh đề xuất, báo cáo UBND tỉnh, Ban chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 về Phương án chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp thất nghiệp tháng 5, tháng 6 năm 2021 và các tháng tiếp theo trong thời gian tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

b) Phối hợp cơ quan BHXH xây dựng các phương án chi trả phù hợp từng địa phương, theo diễn biến của dịch Covid-19 để đảm bảo an toàn cho người hưởng và nhân viên chi trả, tránh tập trung đông người theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

c) Tăng cường nhân viên chi trả, bố trí thêm bàn chi trả để giảm thời gian chờ đợi của người hưởng, tránh tụ tập đông người. Thực hiện nghiêm túc việc phòng, chống dịch Covid-19, bảo đảm an toàn tiền mặt khi tổ chức chi trả cho người hưởng

d) Thông báo cho người hưởng địa điểm, thời gian chi trả, các biện pháp phòng chống dịch tại điểm chi trả để người hưởng lựa chọn, bố trí thời gian đến nhận tiền phù hợp và đảm bảo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

e) Thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo Công điện số 541/CĐ-TTg, Thông báo số 81/TB-VPCP tại các điểm chi trả; chịu trách nhiệm khi để xảy ra trường hợp lây nhiễm dịch trong quá trình chi trả do cơ quan bưu điện không thực hiện nghiêm các yêu cầu, điều kiện quy định về bảo đảm phòng, chống dịch.

Đề nghị Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, BHXH các tỉnh, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện ngay các nội dung tại văn bản này, trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc phản ánh kịp thời về BHXH Việt Nam để được hướng dẫn, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch
Covid-19 (để b/c);
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- CSXH; TT; TCBH (để p/hợp);
- Lưu: VT, TCKT(02).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Hùng Sơn