Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1133/VPCP-V.I
V/v xử lý vi phạm liên quan đến các mương thoát nước Phan Kế Bính, Nghĩa Đô trên địa bàn TP Hà Nội

Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2020

 

Kính gửi:

- Thanh tra Chính phủ;
- Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Nội vụ;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Xét báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tại Văn bản số 28/BC-UBND ngày 30 tháng 01 năm 2020 về kết quả xử lý các vi phạm liên quan đến mương thoát nước Phan Kế Bính, quận Ba Đình và mương thoát nước Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy (sao gửi kèm theo), Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình có ý kiến chỉ đạo như sau:

- Yêu cầu Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội khẩn trương xử lý dứt điểm các vi phạm liên quan đến mương thoát nước Phan Kế Bính, mương thoát nước Nghĩa Đô theo đúng nội dung chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ tại các Văn bản số 609/TB-VPCP ngày 28 tháng 12 năm 2017, số 10106/VPCP-V.I ngày 17 tháng 10 năm 2018 và số 6960/VPCP-V.I ngày 06 tháng 8 năm 2019 của Văn phòng Chính phủ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30 tháng 4 năm 2020.

- Thanh tra Chính phủ và các Bộ, ngành chức năng tiếp tục giám sát thực hiện.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTgTT Trương Hòa Bình (để b/c);
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Duy Hưng, các Vụ: NN, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, V.I (3); HD.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Duy Hưng