Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1132/GSQL-GQ2
V/v lưu giữ hàng hóa của DNCX tại kho thuê ngoài

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty TNHH Intel Products Việt Nam.
(Lô I2, Đường D1, KCNC, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số 06-2019/TCHQ ngày 28/03/2019 của Công ty TNHH Intel Products Việt Nam về việc hướng dẫn thủ tục thuê kho bên ngoài của DNCX để lưu giữ nguyên liệu, vật tư, công cụ, dụng cụ và máy móc thiết bị chưa sử dụng, Cục Giám sát quản lý về hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Đối với nguyên liệu, sản phẩm của DNCX đưa ra kho thuê ngoài để lưu giữ (không tổ chức sản xuất tại kho thuê) được quy định cụ thể tại Điều 80 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính về điều kiện kho thuê, trình tự thủ tục thuê kho, thẩm quyền kiểm tra, xem xét phê duyệt việc thuê kho; việc theo dõi, quản lý hàng hóa vào, lưu giữ, đưa ra khỏi kho thuê. Do đó, đề nghị Công ty nghiên cứu, thực hiện. Trường hợp có vướng mắc phát sinh liên hệ Chi cục hải quan nơi quản lý DNCX để được hướng dẫn cụ thể trên cơ sở hồ sơ, vụ việc cụ thể.

2. Đối với máy móc, thiết bị của DNCX đưa ra kho thuê ngoài để lưu giữ (không tổ chức sản xuất tại kho thuê) hiện nay không có quy định cho phép DNCX đưa máy móc, thiết bị ra ngoài DNCX để lưu giữ. Tuy nhiên, thực tế có một số trường hợp bất khả kháng như nhà xưởng phải sửa chữa không có nơi lưu giữ, bảo quản, thiên tai, hỏa hoạn.... Theo đó, trên cơ sở báo cáo, đề xuất của đơn vị hải quan quản lý thì cơ quan hải quan xem xét, xử lý đối với từng trường hợp cụ thể.

Cục Giám sát quản lý về hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời Công ty TNHH Intel Products Việt Nam biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ2 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Vũ Lê Quân