Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1122/TCHQ-TXNK
V/v xác định trước mã số hàng hóa

Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty TNHH Kohnan VN.
(Đ/c: Lô G19, tầng trệt, Aeon Mall Bình Tân, số 1 đường 17A, phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh)

Tổng cục Hải quan nhận được Đơn số 03/18/Log-KNVN ngày 12/02/2018 của Công ty TNHH Kohnan VN (Công ty) đề nghị xác định trước mã số đối với mặt hàng có tên thương mại Dây thép bọc nhựa. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 3 Điều 24 Nghị Định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015 của Chính Phủ;

Căn cứ Khoản 1 Điều 7 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì hồ sơ xác định trước mã số gồm:

Hồ sơ xác định trước mã số:

a) Đơn đề nghị xác định trước theo mẫu số 01/XĐTMS/TXNK Phụ lục VI ban hành kèm Thông tư này: 01 bản chính;

b) Mẫu hàng hóa dự kiến xuất khẩu, nhập khẩu.

Trường hợp không có mẫu hàng tổ chức, cá nhân phải cung cấp tài liệu kỹ thuật (như bản phân tích thành Phần, catalogue, hình ảnh hàng hóa), mô tả chi tiết thành Phần, tính chất, cấu tạo, công dụng, phương thức vận hành của hàng hóa: 01 bản chính.

Đối chiếu với quy định trên thì hồ sơ đề nghị xác định trước mã số của Công ty không đáp ứng quy định tại Điều 7 Thông tư số 38/2015/TT-BTC nêu trên. Cụ thể:

- Thông tin tại Đơn đề nghị xác định trước mã số của Công ty không đầy đủ (Mục 14, Mục 16, Mục 25);

- Tài liệu kỹ thuật: không có;

- Tài liệu khác: bản mô tả tóm tắt đặc điểm chi tiết hàng hóa có nêu thông tin mã HS 7217.90, mã HS tại Việt Nam: 7217.90.10. Tuy nhiên, tại Đơn đề nghị xác định trước mã số, Công ty đề nghị mã HS thuộc nhóm 39.26 và không nêu cơ sở đề nghị mã HS này.

Tổng cục Hải quan gửi trả Đơn số 03/18/Log-KNVN ngày 12/02/2018 kèm toàn bộ hồ sơ và mẫu hàng để Công ty TNHH Kohnan VN được biết.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- Lưu: VT TXNK (3b)

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Mạc Linh