Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ XÂY DNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1122/BXD-HĐXD
V/v hướng dẫn triển khai thực hiện một s nội dung Luật sửa đổi, bổ sung một sđiều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020 trên địa bàn thành phố Hà Nội

Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2021

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội
- Sở Xây dựng thành phố Hà Nội

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 655/UBND-SXD ngày 08/3/2021 của y ban nhân dân thành ph Hà Nội v việc hướng dn trin khai thực hiện một số nội dung Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020 trên địa bàn thành phố Hà Nội và công văn số 162/SXD-QLXD ngày 08/01/2021 của Sở Xây dựng thành phố Hà Nội về việc hướng dẫn triển khai thực hiện một số nội dung Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020 trên địa bàn thành phố Hà Nội. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến trả lời như sau:

1. Chính phủ đã ban hành Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng, có hiệu lực kể từ ngày 03/3/2021. Nghị định đã quy định về việc phân cấp thẩm quyền thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sgia các cơ quan chuyên môn về xây dựng, dự án đầu tư xây dựng quy mô lớn, công trình ảnh hưng lớn đến an toàn, lợi ích cộng đng, cụ th:

- Khoản 8 Điều 3 quy định về dự án đầu tư xây dựng quy mô lớn sử dụng vốn khác có yêu cầu thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng tại cơ quan chuyên môn về xây dựng.

- Điều 13 quy định về thẩm quyền thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng của cơ quan chuyên môn về xây dựng.

- Điều 36 quy định về thẩm quyền thẩm định thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở của cơ quan chuyên môn về xây dựng.

- Khoản 4, khoản 5 Điều 109 quy định cụ thể việc phân cấp thẩm định giữa các cơ quan chuyên môn về xây dựng trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

- Phụ lục X quy định Danh mục công trình có ảnh hưởng lớn đến an toàn, lợi ích cộng đồng.

- Điều 110 quy định về xlý chuyển tiếp.

2. Về các dự án thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của UBND thành phố Hà Nội:

Việc phân cấp cho các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành trực thuộc thành phố Hà Nội, Thành ph H Chí Minh chủ trì thm định dự án, thiết kế cơ sở, thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở các dự án do UBND thành phố quyết định đầu tư đã được quy định tại Nghị định s 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng và vẫn tiếp tục được quy định tại Nghị định s 15/2021/NĐ-CP thay thế Nghị định số 42/2017/NĐ-CP. Do vậy, việc UBND thành phố Hà Nội giao các s quản lý công trình xây dựng chuyên ngành tiếp tục thẩm định đối với các dự án thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của UBND Thành phố là phù hợp.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Sở Xây dựng Hà Nội nghiên cứu, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, PC, HĐXD (NTH).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Quang Hùng