Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1121/BKHĐT-PTDN
V/v báo cáo thực hiện công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2018

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các Tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước.

Liên quan đến vấn đề công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước, Khoản 5 Điều 25 Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ về công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước quy định “Hàng năm, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước thực hiện Nghị định này và định kỳ tổng hợp tình hình thực hiện công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định”. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã xây dựng dự thảo Báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình thực hiện công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước năm 2017 (gửi kèm theo) và đề nghị:

1. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước rà soát các nội dung tại Dự thảo báo cáo và có ý kiến góp ý bằng văn bản gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Cục Phát triển doanh nghiệp) trước ngày 14/3/2018 để kịp tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

2. Bộ Quốc phòng căn cứ Phụ lục II ban hành kèm theo Công văn số 80/TTg-ĐMDN ngày 04/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp quân đội đến 2020, Bộ Công an căn cứ Công văn số 10/TTg-ĐMDN ngày 05/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Phương án sắp xếp doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Công an giai đoạn 2016-2020 tiến hành rà soát, báo cáo nguyên nhân các doanh nghiệp nhà nước không thuộc đối tượng điều chỉnh của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 15/10/2015 của Chính phủ về tổ chức quản lý và hoạt động của doanh nghiệp quốc phòng, an ninh, chưa thực hiện công bố thông tin trong thời gian vừa qua (là các doanh nghiệp phải thực hiện cổ phần hóa); gửi báo cáo về Bộ Kế hoạch và Đầu (Cục Phát triển doanh nghiệp) trước ngày 14/3/2018 để kịp tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư xin trân trọng cám ơn sự hợp tác của Quý cơ quan./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTTH; Báo Đầu tư;
- Lưu: VT, Cục PTDN.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Chí Dũng