Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1116/LĐTBXH-BĐG
V/v hướng dẫn thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đng giới giai đoạn 2021 - 2030

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2021

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Thực hiện Nghị quyết số 28/NQ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ ban hành Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030 (Chiến lược), Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các Sở, ngành liên quan triển khai những công việc trọng tâm sau:

1. Xây dựng và ban hành Kế hoạch về bình đẳng giới giai đoạn 5 năm và hằng năm của tỉnh/thành phố (Kế hoạch) thực hiện Chiến lược với các nội dung chính sau:

- Xây dựng, phê duyệt các mục tiêu, chỉ tiêu cho cả giai đoạn 5 năm và hằng năm làm căn cứ phấn đấu thực hiện.

Các mục tiêu, chỉ tiêu cần bám sát Nghị quyết số 28/NQ-CP của Chính phủ để cụ thể hóa và bổ sung (nếu có) các mục tiêu, chỉ tiêu cho phù hợp với tình hình tại địa phương và đảm bảo tính khả thi (đối với các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long nên xem xét bổ sung các chỉ tiêu về bình đẳng giới trong ứng phó, thích ứng với biến đổi khí hậu và nước biển dâng, chỉ tiêu về việc làm đối với lao động nữ như: tỷ lệ các chương trình, dự án, kế hoạch về ứng phó với biến đổi khí hậu có lồng ghép giới; tỷ lệ phụ nữ làm chủ các mô hình thực hành nông nghiệp thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu; chỉ tiêu về nâng cao kiến thức và kỹ năng hoạt động kinh tế cho phụ nữ nông thôn, đặc biệt là ở vùng chịu nhiều ảnh hưởng của biến đổi khí hậu; đối với các tỉnh có đông đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) nên có thêm các chỉ tiêu riêng để thúc đẩy bình đẳng giới vùng đồng bào DTTS như: tỷ lệ tối thiểu phụ nữ tham gia vào các chương trình, hoạt động hướng nghiệp, đào tạo nghề, dịch vụ giới thiệu việc làm; tỷ lệ tối thiểu phụ nữ tham gia vào lập kế hoạch, tổ chức thực hiện và hưởng lợi trong các dự án phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, chăn nuôi).

- Xây dựng và triển khai các giải pháp trọng tâm nhằm thực hiện theo lộ trình các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra với các nội dung chính sau:

+ Rà soát, hoàn thiện các chính sách, quy định nhằm bảo đảm nguyên tắc bình đẳng giới trên tất cả các lĩnh vực đang được triển khai tại địa phương.

+ Chú trọng việc lồng ghép các chỉ tiêu vào trong các chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương; thực hiện nghiêm túc việc lồng ghép giới trong quá trình xây dựng và thực hiện pháp luật, chính sách, chương trình, đề án, dự án liên quan.

+ Đề xuất xây dựng và triển khai các chương trình, dự án, đề án, mô hình về bình đẳng giới phù hợp với điều kiện của địa phương như: thực hiện thí điểm việc đưa nội dung về giới, bình đẳng giới vào hệ thống bài giảng ở cấp bậc học phù hợp, đồng thời xây dựng lộ trình nâng cao năng lực cho giáo viên về giảng dạy các nội dung bình đẳng giới; nghiên cứu, xây dựng các mô hình nhằm thúc đẩy bình đẳng giới trong đồng bào DTTS (thay đổi hương ước, quy ước, tập quán có nhiều định kiến giới); mô hình hỗ trợ sinh kế, việc làm bền vững cho những nhóm đối tượng chịu nhiều ảnh hưởng của biến đổi khí hậu; mô hình hỗ trợ nhóm nữ công nhân ở các khu công nghiệp, khu chế xuất; mô hình nam giới tiên phong thúc đẩy bình đẳng giới; mô hình nhóm phụ nữ tự lực nhằm khuyến khích phụ nữ tìm đến sự hỗ trợ khi bị bạo lực.

+ Tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong lãnh đạo, quản lý ở các cấp và quá trình ra quyết định liên quan đến các chính sách, chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

+ Triển khai các hoạt động truyền thông nhằm thay đổi quan niệm truyền thống về phân công lao động theo giới trong gia đình theo hướng tăng cường trách nhiệm của nam giới trong chia sẻ việc nhà và chăm sóc các thành viên trong gia đình; tổ chức chiến dịch truyền thông “việc nhà bình đẳng” nhân ngày Gia đình Việt Nam (28/6), ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3), ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10), đặc biệt trong Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới (từ ngày 15/11 đến ngày 15/12).

- Phân công, tổ chức thực hiện:

+ Việc phân công, tổ chức thực hiện cần cụ thể, rõ ràng, chỉ rõ các cơ quan, tổ chức chủ trì, chịu trách nhiệm chính trong thực hiện các chỉ tiêu, mục tiêu và hoạt động của Kế hoạch, đồng thời làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức thực hiện tổng hợp chung đối với một số chỉ tiêu có tính đặc thù. Có cơ chế phối hợp và đảm bảo sự cam kết thực hiện của các cơ quan, tổ chức có liên quan.

+ Lồng ghép các chỉ tiêu của Kế hoạch với các chính sách, chương trình, đề án, dự án khác đang triển khai trên địa bàn để tận dụng các nguồn lực sẵn có, tối đa hóa kết quả, hiệu quả.

+ Đảm bảo nguồn lực để thực hiện thành công các mục tiêu, chỉ tiêu khi ban hành, bao gồm cả kinh phí và nhân lực để thực hiện các chính sách, chương trình, đề án, dự án về bình đẳng giới.

2. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi Chiến lược, Kế hoạch đến các tầng lớp nhân dân bằng các hình thức phù hợp.

- Tổ chức các hoạt động quán triệt, phổ biến, tuyên truyền các nội dung của Chiến lược và Kế hoạch của địa phương cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân.

- Tổ chức các hoạt động truyền thông thường xuyên và chiến dịch truyền thông nhằm tạo sự thay đổi trong nhận thức và thực hành về bình đẳng giới của các tầng lớp nhân dân. Chú trọng sự tham gia của những người có uy tín trong cộng đồng, nam giới, thanh niên vào các hoạt động truyền thông về bình đẳng giới phù hợp với đặc điểm, tình hình của địa phương. Gắn kết việc tuyên truyền các nội dung, kết quả thực hiện Chiến lược, Kế hoạch vào trong các nội dung truyền thông của Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới.

- Huy động các cơ quan báo chí, ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền nội dung của Chiến lược. Tăng cường sự hợp tác giữa các cơ quan chuyên môn về bình đẳng giới với các cơ quan truyền thông ở địa phương, cán bộ thông tin cơ sở để cung cấp các thông tin liên quan tới công tác bình đẳng giới, đảm bảo nhạy cảm giới trong các sản phẩm, hoạt động truyền thông.

- Chủ động ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội trong các hoạt động truyền thông; khuyến khích việc xuất bản các ấn phẩm, sản xuất các chương trình truyền thông về Chiến lược, Kế hoạch bằng các tiếng dân tộc đối với các tỉnh có đông đồng bào DTTS sinh sống.

- Tăng cường xã hội hóa các hoạt động truyền thông về bình đẳng giới nói chung và Chiến lược, Kế hoạch nói riêng nhằm huy động tối đa các nguồn lực, sự tham gia của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân.

3. Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành của địa phương để thực hiện thành công các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Chiến lược, Kế hoạch.

Tăng cường sự phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước về bình đẳng giới với các Sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ các cấp để triển khai các chỉ tiêu, nhiệm vụ một cách đồng bộ, hiệu quả thông qua các hoạt động như: truyền thông, tập huấn; kiểm tra, giám sát; xây dựng và triển khai các chương trình, đề án, mô hình liên quan nhằm thực hiện thành công Chiến lược, Kế hoạch.

4. Tiến hành kiểm tra, thu thập số liệu, xây dựng báo cáo định kỳ hằng năm, sơ kết, tổng kết tình hình thực hiện Chiến lược, Kế hoạch.

- Xây dựng và triển khai Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện Chiến lược, Kế hoạch ở các đơn vị trực thuộc, các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh, thành phố hằng năm. Kết quả kiểm tra cần được phản ánh cụ thể trong Báo cáo thực hiện bình đẳng giới và các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới.

- Tổ chức thu thập số liệu thống kê có tách biệt giới tính trong các lĩnh vực liên quan tới thực hiện bình đẳng giới nói chung và việc thực hiện Chiến lược, Kế hoạch nói riêng trong phạm vi của địa phương mình nhằm phục vụ cho công tác lập kế hoạch, tham mưu xây dựng chính sách về bình đẳng giới và báo cáo hằng năm.

- Tổ chức sơ kết, đánh giá giữa kỳ; đánh giá tổng kết tình hình thực hiện Chiến lược, Kế hoạch vào năm 2025, 2030. Các báo cáo hàng năm, sơ kết, tổng kết Chiến lược, Kế hoạch của địa phương gửi về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp, báo cáo Chính phủ (báo cáo hằng năm gửi trước ngày 10/12).

5. Kinh phí thực hiện Chiến lược, Kế hoạch: các địa phương bố trí kinh phí từ ngân sách địa phương (kinh phí thường xuyên, kinh phí đầu tư phát triển), kinh phí từ các chương trình, dự án, đề án và các nguồn tài trợ, viện trợ quốc tế, huy động từ xã hội, cộng đồng (nếu có) để thực hiện thành công các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của Chiến lược và Kế hoạch tại địa phương.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (qua Vụ Bình đẳng giới, địa chỉ: 12 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội; điện thoại: 024.38253875; email: vubdg@molisa.gov.vn) để hướng dẫn, giải đáp./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Sở LĐ-TB&XH các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Lưu: VT, Vụ BĐG.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Hà