Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1112/BTTTT-CBC
V/v tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2021

 

Kính gửi:

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương;
- Các cơ quan chủ quản cơ quan báo chí;
- Các cơ quan báo chí.

Thực hiện chỉ đạo của Hội đồng bầu cử quốc gia, bám sát nội dung Kế hoạch số 4711/KH-BTTTT-CBC ngày 26/11/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông và Hướng dẫn số 169-HD/BTGTW ngày 20/01/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương, thời gian qua, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương, cơ quan chủ quản đã quan tâm chỉ đạo và các cơ quan báo chí đã thực hiện bước đầu có hiệu quả việc thông tin, tuyên truyền cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đến nay, các địa phương đã hoàn thành việc xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch chỉ đạo, quản lý thông tin, tuyên truyền; nhiều cơ quan báo chí đã mở chuyên trang, chuyên mục, tăng diện tích, thời lượng để thông tin, tuyên truyền về cuộc bầu cử.

Cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, ngày hội của toàn dân. Từ nay đến ngày bầu cử (23/5/2021) là thời gian rất quan trọng quyết định tới sự thành công của cuộc bầu cử, để công tác thông tin, tuyên truyền kịp thời, có hiệu quả phục vụ công tác bầu cử, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị:

1. Các cơ quan báo chí tăng ít nhất 02 lần so với thời gian qua về thời lượng, tần suất, số lượng tin/bài thông tin, tuyên truyền cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026,

2. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo hệ thống thông tin cơ sở tăng ít nhất 02 lần so với thời gian qua về thời lượng, tần suất phát sóng các chương trình phát thanh tuyên truyền cuộc bầu cử trên hệ thống truyền thanh cấp huyện và cấp xã; tần suất đăng tải các thông tin tuyên truyền về bầu cử trên các bảng tin, bản tin và các hình thức thông tin cơ sở khác.

3. Đề nghị các cơ quan báo chí, hệ thống thông tin cơ sở tập trung vào một số nội dung thông tin, tuyên truyền chủ yếu sau:

- Tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; nêu bật những thành tựu của Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp qua các thời kỳ, khẳng định sự kế thừa, phát huy tinh thần đổi mới của Quốc hội trong hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước.

- Thông tin về vị trí, vai trò của người đại biểu nhân dân; tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân; các quy định về trình tự, thể thức bầu cử; công tác chuẩn bị nhân sự, hiệp thương và gặp gỡ, tiếp xúc cử tri của người được giới thiệu ứng cử.

- Thông tin tích cực, làm cho người dân hiểu rõ, đầy đủ trách nhiệm của mình, tích cực, chủ động tham gia bầu cử, không để thế lực xấu lợi dụng.

- Thông tin, tuyên truyền đối ngoại về bầu cử, giới thiệu với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, với nhân dân các nước trên thế giới biết thể thức và không khí dân chủ, minh bạch, đúng pháp luật trong quá trình bầu cử; đấu tranh phản bác những thông tin, luận điệu xuyên tạc, sai trái của các thế lực thù địch.

- Thông tin về diễn biến cuộc bầu cử, không khí phấn khởi, tin tưởng của cử tri, Nhân dân cả nước trong ngày bầu cử 23/5/2021 và kết quả bầu cử.

4. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các cơ quan chủ quản báo chí tăng cường chỉ đạo, tạo điều kiện để cơ quan báo chí thực hiện cao điểm việc tuyên truyền phục vụ cuộc bầu cử.

Trân trọng./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Hội đồng Bầu cử quốc gia (để b/c);
- Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng (để b/c);
- Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo;
- Các cục: VT; PTTH&TTĐT; TTĐN; TTCS;
- Lưu: VT, Cục BC (02), TM (300).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Vĩnh Bảo