Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 111/SVHTT-VP
V/v tăng cường kiểm tra các khẩu hiệu, pano, cờ Đảng, cờ nước treo trên đường phố đợt tuyên truyền Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 01 năm 2016

 

Kính gửi:

- Phòng Văn hóa và Thông tin các quận, huyện;
- Trung tâm Văn hóa, TDTT các quận, huyện;
- Trung tâm Thông tin Triển lãm Thành phố.

Thực hiện Kế hoạch số 08/SVHTT-TCLSK ngày 04 tháng 01 năm 2016 về tổ chức hoạt động chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng Cộng sản Việt Nam.

Hiện nay các đơn vị cơ bản đã tiến hành tổ chức triển khai cho treo, gắn các nội dung tuyên truyền tại các công sở, cơ quan, đơn vị và trên đường phố.

Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố đề nghị các đơn vị tiếp tục thực hiện các nội dung sau:

1. Đối với cờ Đảng, cờ nước, băng rôn, pano tuyên truyền do Trung tâm Văn hóa các quận, huyện tổ chức treo, gắn phải đảm bảo trang nghiêm và đúng quy định. Bàn giao các vị trí đã treo, gắn cho Ủy ban nhân dân các phường, xã, thị trấn quản lý và có trách nhiệm bảo quản, khi xảy ra mất, hư hỏng hoặc các sự cố khác, phải báo ngay cho đơn vị trực tiếp treo, gắn, sửa chữa, bổ sung. Khi phát hiện có các hành vi vi phạm khác, phải báo cho các đơn vị nghiệp vụ khác hỗ trợ và xử lý.

2. Đối với các băng rôn, khẩu hiệu, cờ Đảng, cờ nước do Ủy ban nhân dân các phường, xã, thị trấn thực hiện phải treo đúng quy định và bảo quản, sửa chữa, thay thế kịp thời khi hư hỏng.

3. Tổ chức tháo gỡ và xử lý theo quy định của pháp luật đối với các băng rôn, pano không được Sở Văn hóa và Thể thao chấp thuận.

4. Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa các quận, huyện có kế hoạch phân công cho các cán bộ Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa thường xuyên kiểm tra các vị trí tuyên truyền hằng ngày và kịp thời báo cáo với lãnh đạo khi có sự cố.

5. Trung tâm Thông tin triển lãm Thành phố thực hiện thay mới các nội dung cổ động chính trị không còn phù hợp. Hướng dẫn các quận, huyện thực hiện các nội dung tuyên truyền đã được duyệt và phát hành.

6. Bốn đoàn kiểm tra của Sở Văn hóa và Thể thao có kế hoạch phối hợp với quận, huyện kiểm tra thường xuyên và kết thúc vào ngày 30/01/2016. Giao các Trưởng đoàn xử lý các vi phạm trong quá trình kiểm tra, báo cáo nhanh với Ban Giám đốc Sở xin ý kiến chỉ đạo nếu vượt thẩm quyền giải quyết.

7. Tổ chức đồng loạt chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng tại các quận, huyện vào lúc 19 giờ 00 ngày 28/01/2015. Thống nhất nội dung trên phông sân khấu như sau: CHƯƠNG TRÌNH NGHỆ THUẬT CHÀO MỪNG THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM.

Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa các quận, huyện tham mưu cho Ủy ban nhân dân quận, huyện và các đơn vị liên quan có kế hoạch bảo vệ an toàn tuyệt đối nơi biểu diễn, không gây ùn tắc giao thông, đảm bảo công tác phòng cháy và chữa cháy.

Để thực hiện tốt đợt tuyên truyền chào mừng thành công Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng Cộng sản Việt Nam, đề nghị các Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa các quận, huyện nhanh chóng triển khai và tham mưu với lãnh đạo địa phương thực hiện tốt các nội dung trên.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực UBND Thành phố;
- Đ/c Nguyễn Thị Thu
Phó Chủ tịch UBND Thành phố;
- Ban Tuyên giáo Thành ủy;
- Văn phòng Thành ủy;
- Văn phòng UBND Thành phố;
- BGĐ Sở VH và TT;
- Công an Thành phố;
- UBND các quận, huyện;
- Ban Tuyên giáo các quận, huyện;
- Các phòng, ban trực thuộc Sở;
- Trưởng 4 đoàn kiểm tra;
- Lưu: VT, TH.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Minh