Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11044/BTC-QLCS
V/v: xác lập quyền sở hữu của Nhà nước đối với tài sản do các cá nhân, tổ chức biếu, tặng cho.

Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2012

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Theo các quy định hiện hành của pháp luật và thực tế thời gian vừa qua, một số tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước có tặng cho tài sản cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị có sử dụng ngân sách nhà nước. Để việc tiếp nhận tài sản do các tổ chức, cá nhân biếu, tặng cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị theo đúng quy định của pháp luật, Bộ Tài chính đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý thực hiện việc tiếp nhận quà tặng theo đúng quy định của pháp luật hiện hành; trong đó lưu ý một số nội dung sau:

1. Khi tiếp nhận quà tặng do cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước biếu, tặng cho phải tuân thủ đúng quy định tại Quy chế về việc tặng quà, nhận quà và nộp lại quà tặng của cơ quan, tổ chức, đơn vị có sử dụng ngân sách nhà nước và của cán bộ, công chức, viên chức ban hành kèm theo Quyết định số 64/2007/QĐ-TTg ngày 10/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Đối với các trường hợp quà tặng là tài sản, cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước được biếu, tặng cho phải làm thủ tục để trình cấp có thẩm quyền quyết định xác lập quyền sở hữu của Nhà nước theo quy định tại Nghị định số 137/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ quy định việc phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước và Thông tư số 35/2007/TT-BTC ngày 10/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 137/2006/NĐ-CP, cụ thể:

- Tài sản được biếu, tặng cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc trung ương quản lý do Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định xác lập quyền sở hữu của Nhà nước trên cơ sở đề nghị của Bộ, ngành chủ quản.

- Tài sản được biếu, tặng cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc địa phương quản lý do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định xác lập quyền sở hữu của Nhà nước.

Cơ quan, tổ chức, đơn vị nhận quà tặng và cơ quan đề nghị xác lập quyền sở hữu của Nhà nước phải xác nhận việc nhận quà tặng không vi phạm các quy định tại Quy chế về việc tặng quà, nhận quà và nộp lại quà tặng của cơ quan, tổ chức, đơn vị có sử dụng ngân sách nhà nước và của cán bộ, công chức, viên chức ban hành kèm theo Quyết định số 64/2007/QĐ-TTg ngày 10/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ và chịu trách nhiệm về xác nhận đó.

3. Rà soát các trường hợp đã tiếp nhận quà tặng là tài sản do cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước biếu, tặng cho nhưng chưa làm thủ tục xác lập quyền sở hữu của Nhà nước, báo cáo cấp có thẩm quyền để hoàn thiện thủ tục xác lập quyền sở hữu của Nhà nước để đưa tài sản vào quản lý, sử dụng theo đúng quy định.

4. Báo cáo việc nhận quà tặng và nộp lại quà tặng theo quy định tại Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 64/2007/QĐ-TTg ngày 10/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Vụ HCSN;
- Lưu: VT, QLCS.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Chí