Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10924/VPCP-ĐMDN
V/v thực hiện kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Cà Mau

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2018

 

Kính gửi:

- Bộ Nội vụ;
- Bộ Tài chính.

Xét đề nghị của Bộ Nội vụ (công văn số 5109/BNV-TCBC ngày 15 tháng 10 năm 2018) báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Cà Mau, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với kiến nghị của Bộ Nội vụ tại công văn nêu trên.

2. Về việc chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần, giao Bộ Tài chính nghiên cứu, đề xuất báo cáo Chính phủ theo hướng tạo điều kiện thuận lợi để các địa phương triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về nội dung này khi trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quyết định thay thế Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg;
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Cà Mau;
- VPCP: BTCN, các PCN, TGĐ Cổng TTĐT; các Vụ: TCCV, QHĐP,
- Lưu: VT, ĐMDN (2b).DH

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp