Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1088/TCHQ-TXNK
V/v vướng mắc đối với mặt hàng Rong biển

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2020

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP.Hải Phòng.

Thời gian vừa qua, Tổng cục Hải quan nhận được phản ánh vướng mắc đối với mặt hàng Rong biển tại công văn số 15032/HQHP-KTSTQ ngày 05/11/2019 của Cục Hải quan TP.Hải Phòng. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Tổng cục Hải quan đã có công văn số 6373/TCHQ-TXNK ngày 08/10/2019 hướng dẫn phân loại thống nhất đối với mặt hàng Rong biển, theo đó:

Trường hợp mặt hàng là “Rong biển tươi, đông lạnh, ướp lạnh hoặc khô, đã hoặc chưa nghiền, chưa tẩm ướp gia vị, dùng làm thức ăn cho người” thuộc nhóm 12.12;

Trường hợp mặt hàng là “Rong biển tươi, đông lạnh, ướp lạnh hoặc khô, đã hoặc chưa nghiền, đã được tẩm ướp gia vị (dầu thực vật, muối, đường,...), dùng làm thức ăn cho người” hoặc “Rong biển đã rang (Roasted), có hoặc không được tẩm ướp gia vị (dầu thực vật, muối, đường...), dùng làm thức ăn cho người” thuộc nhóm 20.08.

2. Mặt hàng Rong biển nhập khẩu có nhiều loại khác nhau tùy theo cách thức chế biến, quy trình sản xuất, như: đã rang/chưa rang/sấy khô/tẩm ướp/chưa tẩm ướp...

Do vậy, đối với các lô hàng nhập khẩu đăng ký tờ khai trước ngày cơ quan hải quan có công văn hướng dẫn số 6373/TCHQ-TXNK ngày 08/10/2019, đề nghị Cục Hải quan TP.Hải Phòng căn cứ các quy định về kiểm tra sau thông quan, xem xét kỹ hồ sơ nhập khẩu, tài liệu kỹ thuật, quy trình sản xuất, thực tế hàng hóa..., đối chiếu với nội dung hướng dẫn tại công văn số 6373/TCHQ-TXNK nêu trên để phân loại. Trường hợp không đủ cơ sở để xem xét lại mã số hàng hóa tại thời điểm nhập khẩu thì không thực hiện điều chỉnh lại mã số.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hải Phòng biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Lưu Mạnh Tưởng (để báo cáo);
- Công ty TNHH Faso Việt Nam (thay trả lời CV số 0910/2019/HNR-CV ngày 09/10/2019);
- Công ty TNHH TM Hanaro Việt Nam (thay trả lời CV số 221019/FS-1 ngày 22/10/2019);
- Công ty TNHH cung ứng Amisu;
- Công ty TNHH TH&DVTM Bảo Khanh;
- Lưu: VT, TXNK-PL(Hiền) (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đào Thu Hương