Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10873/VPCP-CN
V/v điều chỉnh cục bộ quy hoạch đường ven biển đoạn Phan Thiết - Thuận Quý, tỉnh Bình Thuận

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2018

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận.

Về đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 11926/BGTVT-KHĐT ngày 19 tháng 10 năm 2018) về việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch đường ven biển đoạn Phan Thiết - Thuận Quý, tỉnh Bình Thuận, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Yêu cầu Bộ Giao thông vận tải và Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận thực hiện việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch đường ven biển đoạn Phan Thiết - Thuận Quý, tỉnh Bình Thuận theo đúng quy định của pháp luật và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 4166/VPCP-CN ngày 08 tháng 5 năm 2018; trong đó, phải bảo đảm trình tự thực hiện và phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt như ý kiến của Bộ Xây dựng tại văn bản số 2104/BXD-HTKT ngày 21 tháng 8 năm 2018 và Bộ Tài nguyên và Môi trường tại văn bản số 4245/BTNMT-KHTC ngày 09 tháng 8 năm 2018.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Trịnh Đình Dũng;
- Các Bộ: XD, TN&MT, KH&ĐT, TC;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ lý TTg,
TGĐ Cổng TTĐT;
các Vụ: KTTH, QHĐP, TH;
- Lưu: VT, CN (2).Ha

KT. B TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ
CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục