Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1085/TCHQ-ĐTCBL
V/v biểu mẫu, giấy tờ, sổ sách về Điều tra hình sự

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2018

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố;
- Cục Điều tra chống buôn lậu;
- Cục Kiểm tra sau thông quan.

Ngày 14/12/2017, Bộ Công an ban hành Thông tư số 61/2017/TT-BCA quy định về biểu mẫu, giấy tờ, sổ sách sử dụng trong hoạt động Điều tra hình sự của Cơ quan Điều tra, Cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động Điều tra (trong đó có cơ quan Hải quan) theo quy định của Luật Tổ chức cơ quan Điều tra hình sự (chi tiết về phạm vi Điều chỉnh, đối tượng áp dụng; nguyên tắc sử dụng và quản lý biểu mẫu; hiệu lực thi hành... đã được quy định cụ thể trong Thông tư).

Căn cứ quy định của Bộ luật tố tụng hình sự số 101/2015/QH13, Luật Tổ chức cơ quan Điều tra hình sự số 99/2015/QH13. Theo đó:

- Các cơ quan của Hải quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động Điều tra gồm có: Cục Điều tra chống buôn lậu; Cục Kiểm tra sau thông quan; Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Chi cục Hải quan cửa khẩu (Khoản 2 Điều 9 Luật Tổ chức cơ quan Điều tra hình sự số 99/2015/QH13).

- Người được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động Điều tra của Hải quan gồm:

+ Cục trưởng, Phó Cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu; Cục trưởng, Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra sau thông quan; Cục trưởng, Phó Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Chi cục trưởng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu (Điểm b Khoản 2 Điều 35 Bộ luật tố tụng hình sự số 101/2015/QH13).

+ Cán bộ Điều tra (người được giao giúp Cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu; Cục trưởng Cục Kiểm tra sau thông quan; Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu và cấp phó của các người trên) (Điểm h Khoản 2 Điều 35 Bộ luật tố tụng hình sự số 101/2015/QH13).

Triển khai thực hiện Thông tư số 61/2017/TT-BCA ngày 14/12/2017 của Bộ Công an. Tổng cục Hải quan yêu cầu:

- Cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu; Cục trưởng Cục Kiểm tra sau thông quan; Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu chỉ đạo các đơn vị, cá nhân có liên quan thuộc quyền nghiên cứu, nắm vững các quy định của Bộ luật tố tụng hình sự số 101/2015/QH13, Luật Tổ chức cơ quan Điều tra hình sự số 99/2015/QH13 về thẩm quyền của Cơ quan Hải quan trong hoạt động Điều tra hình sự và quy định của Thông tư số 61/2017/TT-BCA ngày 14/12/2017 của Bộ Công an để thực hiện (lưu ý: biểu mẫu, giấy tờ, sổ sách ban hành kèm theo Thông tư số 61/2017/TT-BCA ngày 14/12/2017 của Bộ Công an được sử dụng trong hoạt động Điều tra hình sự của cả Cơ quan Điều tra và Cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động Điều tra. Cơ quan Hải quan được được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động Điều tra chỉ có thẩm quyền áp dụng, ban hành một số biểu mẫu, giấy tờ, sổ sách trong số 284 biểu mẫu, giấy tờ, sổ sách ban hành kèm theo Thông tư nêu trên - căn cứ thẩm quyền được quy định tại Bộ luật tố tụng hình sự số 101/2015/QH12 và Luật Tổ chức cơ quan Điều tra hình sự số 99/2015/QH13).

- Bãi bỏ các quy định về biểu mẫu, giấy tờ, sổ sách về Điều tra hình sự ban hành theo Quyết định số 228/QĐ-TCHQ ngày 09/02/2009 của Tổng cục Hải quan từ ngày 01/01/2018.

Tổng cục Hải quan gửi kèm công văn này bản sao Thông tư số 61/2017/TT-BCA ngày 14/12/2017 của Bộ Công an để các đơn vị nghiên cứu, thực hiện. File mềm các biểu mẫu ban hành kèm theo Thông tư, đề nghị các đơn vị liên hệ với Cục Điều tra chống buôn lậu (Đ/c Nghiêm Xuân Thọ - Đội trưởng Đội Điều tra hình sự, số ĐT: 0975566889; Đ/c Kiều Văn Dũng - công chức Đội Điều tra hình sự, số ĐT: 0961896699) để được cung cấp.

Yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Nguyễn Văn Cẩn - TCT (để b/c);
- Lưu: VT, ĐTCBL (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường