Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10845/VPCP-CN
V/v chuyển giao dự án Khu công nghiệp Dịch vụ Dầu khí Soài Rạp, Tiền Giang

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2018

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ Công Thương.

Xét đề nghị của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tại Công văn số 6367/DKVN-KTĐT ngày 18 tháng 10 năm 2018 về việc chuyển giao dự án Khu công nghiệp Dịch vụ Dầu khí Soài Rạp, Tiền Giang, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương theo chức năng, nhiệm vụ được giao và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số: 8655/VPCP-CN ngày 11 tháng 9 năm 2018, khẩn trương hướng dẫn, đôn đốc, giám sát việc thực hiện chuyển giao dự án Khu công nghiệp Dịch vụ dầu khí Soài Rạp, Tiền Giang giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam theo đúng quy định của pháp luật.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, ngành, địa phương liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg;
- UBND tỉnh Tiền Giang;
- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Vụ: TH, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, CN (2), Ch. (16b).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng