Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10844/VPCP-CN
V/v giao chủ đầu tư dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13 đoạn từ ngã ba Lộc Tấn đến cửa khẩu quốc tế Hoa Lư, tỉnh Bình Phước

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2018

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước.

Về đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước (văn bản số 2846/UBND-KT ngày 01 tháng 10 năm 2018), ý kiến các Bộ: Giao thông vận tải (văn bản số 11974/BGTVT-KHĐT ngày 22 tháng 10 năm 2018), Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 7292/BKHĐT-KCHTĐT ngày 15 tháng 10 năm 2018), Tài chính (văn bản số 12611/BTC-ĐT ngày 15 tháng 10 năm 2018) về việc giao Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước làm chủ đầu tư dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13 đoạn từ ngã ba Lộc Tấn đến cửa khẩu quốc tế Hoa Lư, tỉnh Bình Phước, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về nguyên tắc việc Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước làm chủ đầu tư Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13 đoạn từ ngã ba Lộc Tấn đến cửa khẩu quốc tế Hoa Lư, tỉnh Bình Phước như đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước, ý kiến của Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan tại các văn bản nêu trên.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Bộ Giao thông vận tải trong quá trình đầu tư và quản lý khai thác dự án nêu trên, bảo đảm tiến độ, hiệu quả đầu tư.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT; các Vụ: KTTH, TKBT, QHĐP, TH;
- Lưu: VT, CN (2). Ha

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng