Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 108/GSQL-GQ1
V/v hướng dẫn thực hiện Thông tư số 30/2015/TT-BYT ngày 12/10/2015 của Bộ Y tế

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2016

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Ngày 8/1/2016, Bộ Y tế có công văn số 103/BYT-TB-CT hướng dẫn một số nội dung tại Thông tư số 30/2015/TT-BYT ngày 12/10/2015 quy định việc nhập khẩu trang thiết bị y tế. Đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố căn cứ nội dung hướng dẫn tại điểm 1, 2 công văn số 103/BYT-TB-CT nêu trên để thực hiện thống nhất. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc phát sinh vượt thẩm quyền thì báo cáo về Tổng cục Hải quan để được hướng dẫn cụ thể.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan thông báo để các đơn vị biết, thực hiện./.

(Gửi kèm công văn số 103/BYT-TB-CT ngày 8/1/2016 của Bộ Y tế)

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Y tế - Vụ trang thiết bị và công trình Y tế (để biết);
- Đ/c PTCT Vũ Ngọc Anh (để b/c);
- Công ty TNHH KHKT Toàn cầu (thay t/l)
(Đ/c: lầu 19, Khu A tòa nhà Indochina Park Tower số 4 Nguyễn Đình Chiểu, P. Đakao, Q1, Tp. Hồ Chí Minh);
- Công ty TNHH DV & TM Phạm Nguyễn (thay t/l)
(Đ/c 34/6 Yên Thế, Q. Tân Bình)
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô
Minh Hải