Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1067/TCHQ-CNTT
Vv xử lý, trả lời vướng mc của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Kỹ thuật máy bay

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2020

 

Kính gửi: Công ty TNHH MTV Kỹ thuật máy bay.

Ngày 21/02/2020, Tổng cục Hải quan nhận được văn bản 953/VPCP-ĐMDN ngày 08/02/2020 của Văn phòng Chính phủ về kiến nghị của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Kỹ thuật máy bay, về nội dung này, Tổng cục Hải quan có ý kiến trả lời như sau:

- Theo như đơn phản ánh kiến nghị của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Kỹ thuật máy bay, việc thực hiện nộp thuế điện tử của Công ty gặp khó khăn khi thực hiện trên Cổng thanh toán điện tử và thông quan 24/7 của Tổng cục Hải quan tại địa chỉ epayment.customs.gov.vn và kèm theo hình ảnh. Tuy nhiên, theo văn bản Tổng cục Hải quan nhận được thì không có hình ảnh đính kèm.

- Tổng cục Hải quan đã cho cán bộ kiểm tra trên hệ thống và liên lạc với cán bộ của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Kỹ thuật máy bay theo số điện thoại đăng ký trên Cổng thanh toán điện tử và thông quan 24/7 của Tổng cục Hải quan, theo đó phản ánh của Công ty là vào thời điểm cuối năm 2019 (năm âm lịch). Tại thời điểm đó, do lượng xuất nhập khẩu tăng đột biến, dẫn đến nhu cầu thanh toán tiền thuế, phí, lệ phí trên Cổng thanh toán điện tử và thông quan 24/7 của Tổng cục Hải quan cũng tăng đột biến dẫn đến doanh nghiệp gặp khó khăn khi thực hiện thanh toán trên Cổng thanh toán điện tử và Thông quan 24/7 của Tổng cục Hải quan.

- Ngay tại thời điểm đó, Tổng cục Hải quan đã cho kiểm tra đường truyền Internet, kiểm tra tài nguyên hệ thống và kiểm tra kết nối giữa Cổng thanh toán điện tử và thông quan 24/7 của Tổng cục Hải quan với các Ngân hàng thương mại. Sau khi kiểm tra, Tổng cục Hải quan đã bổ sung tài nguyên cho hệ thống và hệ thống đã đáp ứng tốt nhu cầu của doanh nghiệp vào thời điểm đó.

- Cũng qua trao đổi, cán bộ của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Kỹ thuật máy bay thông báo sau thời điểm Tổng cục Hải quan xử lý, hệ thống hoạt ổn định, hiện tại Công ty vẫn đang sử dụng Cổng thanh toán điện tử hải quan và thông quan 24/7 của Tổng cục Hải quan để thực hiện nghĩa vụ thanh toán tiền thuế, phí, lệ phí với ngân sách Nhà nước.

- Trường hợp phát sinh vướng mắc liên quan đến các hệ thống Công nghệ thông tin của Tổng cục Hải quan, đề nghị liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Tổng cục Hải quan để nhận được hỗ trợ kịp thời. Thông tin liên hệ: Bộ phận hỗ trợ Tổng cục Hải quan; email bophanhotrotchq@customs.gov.vn; số điện thoại: 19009299 nhánh số 2.

Tổng cục Hải quan gửi Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Kỹ thuật máy bay được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Đ/c Thứ trưởng Vũ Thị Mai (để b/c);
- Văn Phòng Bộ Tài chính (để theo dõi);
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (để biết);
- Lưu VT, CNTT (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC CNTT&TKHQ
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lê Đức Thành