Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1067/CT-TTHT
V/v: thuế bảo vệ môi trường

TP Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 02 năm 2012

 

Kính gửi:

Công ty CP Bao bì Thủy sản
Địa chỉ: T326 Ấp Tiền Lân, Bà Điểm, Hóc Môn
Mã số thuế: 0301256238

 

Trả lời văn bản số 08/CV2012 ngày 9/2/2012 của Công ty về thuế bảo vệ môi trường; Cục thuế TP có ý kiến như sau:

- Căn cứ Khoản 4 Điều 1; Khoản 2.2 Điều 3 Thông tư số 152/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 08/8/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế Bảo vệ môi trường:

“Túi ni lông thuộc diện chịu thuế (túi nhựa xốp) là loại túi, bao bì nhựa mỏng làm từ màng nhựa đơn HDPE (high density polythylene resin), LDPE (Low density polyethylen) hoặc LLDPE (Linear low density polyethylen resin), trừ bao bì đóng gói sẵn hàng hoá và túi ni lông đáp ứng tiêu chí thân thiện với môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường và hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường.”

“Tổ chức, hộ gia đình và cá nhân sản xuất, nhận gia công đồng thời nhận ủy thác bán hàng hóa vào thị trường Việt Nam là người nộp thuế bảo vệ môi trường. Trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nhận gia công nhưng không nhận ủy thác bán hàng thì tổ chức, hộ gia đình, cá nhân giao gia công là người nộp thuế bảo vệ môi trường khi xuất, bán hàng hóa tại Việt Nam.”

Căn cứ các quy định trên, sản phẩm túi PE do Công ty sản xuất làm từ màng nhựa đơn HDPE, LDPE, LLDPE để cung cấp cho các doanh nghiệp làm bao bì đóng gói thủy hải sản đông lạnh thuộc đối tượng chịu thuế bảo vệ môi trường. Khi Công ty xuất bán, trao đổi, tiêu dùng nội bộ, tặng cho, khuyến mại, quảng cáo các sản phẩm này Công ty phải kê khai nộp thuế bảo vệ môi trường theo quy định.

Trường hợp Công ty nhận gia công sản phẩm túi PE nhưng không nhận ủy thác bán hàng thì bên giao gia công là người nộp thuế bảo vệ môi trường.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- P. KTT số 4;
- Phòng Pháp chế;
- Lưu (TTHT, HC);
- Hiền – (254)

TUQ.CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TUYÊN TRUYỀN
HỖ TRỢ NGƯỜI NỘP THUẾ
Trần Thị Lệ Nga