Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1062/CT-TTHT
V/v: Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

TP.HCM, ngày 23 tháng 02 năm 2012

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Dây khóa kéo Keenching
Đ/chỉ: Đường 16 KCX Tân Thuận, Q.7, TP.HCM
Mã số thuế: 0300771606

 

Trả lời văn thư số 14/KCC-KT2011 ngày 07/12/2011 của Công ty về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

- Căn cứ điểm 7 phần I Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN: “Doanh nghiệp đã được cấp Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đầu tư trước ngày nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam chính thức trở thành thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới (ngày 11 tháng 1 năm 2007) mà có thu nhập từ hoạt động kinh doanh (trừ hoạt động dệt, may) đang trong thời gian được hưởng ưu đãi thuế TNDN do đáp ứng điều kiện về tỷ lệ xuất khẩu theo quy định tại các văn bản pháp luật về đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, về khuyến khích đầu tư trong nước, về thuế TNDN thì tiếp tục hưởng ưu đãi về thuế TNDN theo quy định tại các văn bản pháp luật này nhưng thời gian được hưởng ưu đãi không quá năm 2011”.

- Căn cứ điểm 2 công văn số 2348/BTC-TCT ngày 3/3/2009 của Bộ Tài chính về ưu đãi thuế TNDN: “Từ năm 2012, doanh nghiệp đang hưởng ưu đãi thuế TNDN do đáp ứng điều kiện về tỷ lệ xuất khẩu, nếu đáp ứng các điều kiện ưu đãi khác về thuế TNDN (ngoài điều kiện ưu đãi do đáp ứng tỷ lệ xuất khẩu) thì được lựa chọn và thông báo với cơ quan thuế hưởng ưu đãi thuế TNDN cho thời gian còn lại tương ứng với các điều kiện thực tế doanh nghiệp đáp ứng ưu đãi đầu tư theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về thuế TNDN tại thời điểm được cấp Giấy phép thành lập hoặc theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về thuế TNDN tại thời điểm điều chỉnh do cam kết WTO (hết năm 2011)”.

- Căn cứ công văn số 353/TCT-CS ngày 29/01/2010 của Tổng Cục thuế hướng dẫn quyết toán thuế TNDN năm 2009;

Trường hợp Công ty là doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, được thành lập theo Giấy phép đầu tư số 089/GPĐT do Ban quản lý các KCX TPHCM cấp ngày 14/05/1996, hoạt động tại Khu chế xuất Tân Thuận với ngành nghề: sản xuất và xuất khẩu các loại dây khóa kéo và linh kiện; toàn bộ sản phẩm xuất khẩu. Tại Giấy phép số 089/GPĐC3-KCX-HCM ngày 25/10/2000 có ghi: thuế TNDN hàng năm bằng 10%; được miễn thuế 4 năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp trong 4 năm tiếp theo. Từ năm 2012, chấm dứt ưu đãi thuế TNDN (miễn, giảm thuế, thuế suất thuế TNDN) do đáp ứng điều kiện về tỷ lệ xuất khẩu đối với các hoạt động quy định tại Giấy phép số 089/GPĐT, nếu Công ty chọn phương án hưởng ưu đãi thuế TNDN cho thời gian còn lại theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về thuế TNDN tại thời điểm điều chỉnh do cam kết WTO thì Công ty áp dụng thuế suất thuế TNDN 25%.

Cục thuế Thành phố thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng KT1;
- Phòng PC;
- Lưu: VT, TTHT.
2544-211825/2011-ttq

TUQ. CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TUYÊN TRUYỀN
HỖ TRỢ NGƯỜI NỘP THUẾ
Trần Thị Lệ Nga