Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10613/VPCP-ĐMDN
V/v sửa đổi, bổ sung Phụ lục ban hành kèm theo Điều lệ của VNPT tại Ngh đnh số 25/2016/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2016

 

Kính gửi: Bộ Thông tin và Truyền thông.

Về đề nghị của Bộ Thông tin và Truyền thông (công văn số 2771/BTTTT-QLDN ngày 15 tháng 8 năm 2016) và ý kiến các Bộ: Tài chính (công văn số 12232/BTC-TCDN ngày 01 tháng 9 năm 2016), Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 7110/BKHĐT-PTDN ngày 06 tháng 9 năm 2016), Tư pháp (công văn số 3577/BTP-PLDSKT ngày 13 tháng 10 năm 2016) đề nghị Thủ tướng Chính phủ phê duyệt sửa đổi, bổ sung Phụ lục ban hành kèm theo Điều lệ của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ có ý kiến như sau:

1. Nghị định số 25/2016/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2016 của Chính phủ về Điều lệ tổ chức và hoạt động của VNPT mới được ban hành nên trước mắt chưa bỏ Phụ lục danh sách công ty con, công ty liên kết và chưa sửa đổi các điều khoản liên quan đến các Phụ lục này.

2. Không bổ sung Văn phòng VNPT Hà Nội vào danh sách đơn vị phụ thuộc VNPT.

3. Đối với các công ty con, công ty liên kết của VNPT chưa có trong Phụ lục kèm theo Nghị định số 25/2016/NĐ-CP , Thủ tướng Chính phủ sẽ xem xét, quyết định khi Bộ Thông tin và Truyền thông trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tái cơ cấu VNPT giai đoạn 2016 - 2020.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Thông tin và Truyền thông và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Vương Đình Huệ;
- Các Bộ: TC, KH&ĐT, TP;
- Ban Chỉ đạo ĐM&PTDN;
- Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam;
- VPCP: BTCN, PCN Lê Mạnh Hà, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, PL;
- Lưu: Văn thư, ĐMDN (3b).DH

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Lê Mạnh Hà