Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10612/VPCP-ĐMDN
Nghị định Điều lệ tổ chức và hoạt động của các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2016

 

Kính gửi:

- Bộ Công Thương;
- Bộ Giao thông Vận tải;
- Bộ Quốc phòng;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ Tài chính.

 

Về Nghị định Điều lệ tổ chức và hoạt động của các tập đoàn kinh tế và một số tổng công ty nhà nước, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu không đưa danh sách các công ty con, công ty liên kết vào Phụ lục kèm theo dự thảo Nghị định Điều lệ tổ chức và hoạt động.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Vương Đình Huệ;
- Các Bộ :TC, KH&ĐT, TP;
- Ban Chỉ đạo ĐM&PTDN;
- VPCP: BTCN, PCN Lê Mạnh Hà, TGĐ Cổng TTĐT,
- Lưu: Văn thư, ĐMDN (3b).DH

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Lê Mạnh Hà