Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ
KHÁM, CHỮA BỆNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1061/KCB-NV
V/v sử dụng dịch truyền trong điều trị SXHD

Hà Nội, ngày 27 tháng 9 năm 2019

 

Kính gửi:

- Bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế;
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Y tế các Bộ, ngành.

Hiện nay tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết Dengue (SXHD) có số mắc tăng tại nhiều địa phương do đó xuất hiện tình trạng thiếu dịch truyền cao phân tử cục bộ tại một số tỉnh, trước tình hình trên Bộ Y tế đang tiếp tục khẩn trương tìm nguồn cung ứng để đáp ứng công tác điều trị.

Ngày 25/9/2019 Hội đồng chuyên môn của Bộ Y tế về sửa đổi bổ sung hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh SXHD đã họp bàn về vấn đề trên, thông qua kết luận cuộc họp, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh yêu cầu Giám đốc các Bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế; Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Thủ trưởng Y tế các Bộ, ngành triển khai thực hiện tốt một số nội dung sau đây:

1. Thống kê lượng dịch HES 200.000 dalton hiện nay còn tại các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn, dự báo nhu cầu sử dụng theo tình hình dịch, báo cáo về Cục Quản lý Khám, chữa bệnh trước ngày 30/9/2019.

2. Đối với số lượng dịch HES 200.000 dalton hiện có, đề nghị các cơ sở khám, chữa bệnh ưu tiên sử dụng điều trị cho các trường hợp sốc SXHD theo hướng dẫn tại Quyết định số 3705/QĐ-BYT ngày 22/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế. Hạn chế dùng cho các chỉ định khác nếu có thuốc, dịch truyền khác thay thế.

3. Khám và theo dõi phát hiện sớm các trường hợp SXHD có dấu hiệu cảnh báo hoặc sốc sớm chỉ có huyết áp kẹt - không tụt, điều trị dung dịch điện giải theo phác đồ, nếu thất bại có thể sử dụng dung dịch HES 130.000 dalton hoặc tương đương (nếu có). Nếu người bệnh sốc sử dụng dung dịch HES 200.000 dalton hoặc albumin thay thế theo hướng dẫn tại Quyết định số 3705/QĐ-BYT ngày 22/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Trên đây là ý kiến chỉ đạo của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đề nghị các đơn vị khẩn trương tổ chức thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên:
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn (để báo cáo):
- Thứ trưởng Trương Quốc Cường (để báo cáo);
- Cục trưởng (để báo cáo);
- Cục QLD, Cục YTDP, Vụ TT-KT (để phối hợp);
- Website Cục QLKCB;
- Lưu: VT. NV.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Trọng Khoa