Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1060/TCHQ-TXNK
V/v thỏa thuận đối xử tối huệ quốc trong quan hệ thương mại với Việt Nam

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hải Phòng.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn 729/HQHP-QLRR ngày 15/1/2018 của Cục Hải quan thành phố Hải Phòng về việc áp dụng thuế suất đối với hàng hóa nhập khẩu từ nước Cộng hòa Ghi-nê xích đạo. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ công văn số 1244/BCT-ĐB ngày 09/2/2018 của Bộ Công thương thì hiện nay nước Cộng hòa Ghi-nê xích đạo (Republic of Equatorial Guinea) chưa phải là thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới WTO, do đó nước Cộng hòa Ghi-nê xích đạo không có thỏa thuận tối huệ quốc và ưu đãi đặc biệt trong quan hệ thương mại với Việt Nam.

Đề nghị Cục Hải quan thành phố Hải Phòng thực hiện kiểm tra, rà soát và xử lý thuế đối với hàng hóa nhập khẩu từ nước Cộng hòa Ghi-nê xích đạo theo đúng quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan thành phố Hải Phòng biết và thực hiện.

Trân trọng./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty TNHH Thương mại Đại Lợi (đ/c: Thôn Quảng Uyên, xã Minh Châu, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) (thay trả lời c/v ngày 26/12/2017);
- Công ty TNHH Thương mại sản xuất xuất nhập khẩu Nguyễn Lê (đ/c: 21/20 Xuân Thủy, Thảo Điền, quận 2, TP.Hồ Chí Minh) (thay trả lời c/v ngày 26/12/2017);
- Công ty Cổ phần DHS Việt Nam (đ/c: Thông An Hạ, xã An Thượng, Hoài Đức, Hà Nội) (thay trả lời c/v ngày 26/12/2017);
- Công ty cổ phần Đoàn Sơn Việt (đ/c: T dân phố Trung Bình, phường Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội) (thay trả lời c/v ngày 26/12/2017);
- Công ty TNHH Gỗ Mới (đ/c: Thôn Ngãi Cầu, xã An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội) (thay trả lời c/v ngày 26/12/2017);
- Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố (để biết);
- Lưu: VT, TXNK-PL-Minh (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái