Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10581/VPCP-KTN
V/v phương án giao thông qua kênh đào tỉnh Trà Vinh

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2016

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh.

 

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại văn bản số 13856/BGTVT-KHĐT ngày 22 tháng 11 năm 2016 về việc báo cáo về kết quả nghiên cứu, lựa chọn phương án, hình thức đầu tư xây dựng hầm qua kênh đào Trà Vinh, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Đồng ý với đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại văn bản nêu trên (trước mắt vẫn tiếp tục sử dụng phà Kênh Tắt và phà Láng Sắt để kết nối với các xã đảo). Bộ Giao thông vận tải chịu trách nhiệm chỉ đạo bảo đảm an toàn cho người và các phương tiện qua lại.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT; các Vụ: TH, KTTH, V.III;
- Lưu: VT, KTN (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn
Cao Lục