Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10551/VPCP-KGVX
V/v phản ánh của báo Pháp luật Việt Nam.

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2016

 

Kính gửi: Bộ Y tế.

Báo Pháp luật Việt Nam số ra ngày thứ sáu 02 tháng 12 năm 2016 có bài viết phản ánh tình trạng kháng kháng sinh tại Việt Nam đứng đầu thế giới.

Về việc này, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc giao Bộ Y tế kiểm tra nội dung báo nêu, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15 tháng 12 năm 2016.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Y tế và cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng (để b/c);
- Bộ NN&PTNT;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Văn Tùng, TGĐ Cổng TTĐT, Trợ lý TTg, các Vụ: TKBT, KTN, TH;
- Lưu: VT, KGVX (3), mn.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ
NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng