Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10544/VPCP-QHQT
V/v Cơ chế tài chính Dự án Đầu tư lưới điện truyền tải phân kỳ 3 vay vốn ADB.

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2016

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Công Thương;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

 

Xét kiến nghị của Bộ Tài chính (văn bản số 14421/BTC-QLN ngày 12 tháng 10 năm 2016) về cơ chế tài chính cho Dự án Đầu tư lưới điện truyền tải phân kỳ 3 vay vốn Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), ý kiến của các cơ quan liên quan, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt cơ chế và điều kiện cho vay lại cụ thể đối với Khoản vay ADB cho Dự án như đề xuất của Bộ Tài chính nêu tại văn bản trên.

2. Bộ Tài chính nghiên cứu ý kiến của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVN.NPT) đề xuất Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam làm cơ quan cho vay lại không chịu rủi ro tín dụng để tận dụng các kết quả thẩm định đã thực hiện, tránh làm kéo dài tiến độ giải ngân và triển khai Dự án, sớm báo cáo Thủ tướng Chính phủ phương án chọn cơ quan cho vay lại phù hợp.

3. Bộ Công Thương kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ và thông báo cho Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan những thay đổi về chính sách, chế độ ảnh hưởng đến hiệu quả của Dự án và cơ chế tài chính được duyệt.

4. Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia có trách nhiệm bố trí đầy đủ vốn đối ứng, nguồn trả nợ (gốc, lãi, phí), phối hợp chặt chẽ với Cơ quan cho vay lại trong việc hoàn thành các thủ tục về bảo đảm tiền vay, đảm bảo Dự án được thực hiện theo đúng tiến độ và có hiệu quả báo cáo các cơ quan theo quy định hiện hành.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, các PTTg (để b/c);
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN);
- TCTy truyền tải điện quốc gia (EVN NPT);
- NHPT Việt Nam;
- NH TMCP Công Thương Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, Vụ: TH, TGĐ cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp