Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10540/VPCP-QHQT
V/v sa đổi Thỏa ước tín dụng Dự án Tuyến đường sắt đô thị thí điểm thành phố Hà Nội, đoạn Nhổn-ga Hà Nội.

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2016

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Ngoại giao.
- Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

 

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại văn bản s16557/BTC-QLN ngày 18 tháng 11 năm 2016 về việc xử lý vướng mắc trong quá trình sửa đổi Thỏa ước tín dụng Dự án “Tuyến đường sắt đô thị thí điểm thành ph Hà Nội, đoạn Nhổn - ga Hà Nội”, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan tích cực đàm phán với Cơ quan Phát trin Pháp (AFD) v các nội dung nêu tại điểm 3 văn bản trên, bảo đảm thời hạn rót số tiền còn lại của Dự án trước ngày 31 tháng 12 năm 2016; báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

2. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chịu trách nhiệm về các chi phí phát sinh từ việc rút vốn một lần về Tài khoản Dự án và các chi phí phát sinh trong trường hợp Dự án không giải ngân được trước ngày 31 tháng 12 năm 2017 hoặc giải trình chứng từ được trước ngày 30 tháng 6 năm 2018 (trường hợp đạt được thỏa thuận với AFD về các điều kiện tài chính như đã nêu ở trên).

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg Phạm Bình Minh;
- VPCP: BTCN, các PCN, Tr lý TTg, các Vụ: KTTH, TH, TGĐ Cng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp