Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1054/BTTTT-KHTC
V/v ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật vềđo kiểm trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2018

 

Kính gửi:

- Văn phòng Quốc hội;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Sở TTTT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các cơ quan báo chí được cấp phép hoạt động phát thanh,truyền hình;

Ngày 29/3/2018, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 01/2018/TT-BTTTT Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về đo kiểm trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình. Định mức ban hành kèm theo Thông tư này đã được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông (http://mic.gov.vn).

Bộ Thông tin và Truyền thông thông báo Quý cơ quan, tổ chức được biết, áp dụng./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ TTTT: Bộ trưởng và các Thứ trưởng; các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ;
- Lưu: VT, KHTC(250).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Minh Hồng