Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10523/VPCP-KTN
V/v giải pháp thiết kế cầu vượt sông Văn Úc

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2016

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Công ty TNHH Thương mại Khiên Hà.

 

Về "Đơn cứu xét" của Công ty TNHH Thương mại Khiên Hà (văn bản không số ngày 06 tháng 11 năm 2016) về chiều cao tĩnh không cầu vượt sông Văn Úc, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Giao Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải xem xét kiến nghị của Công ty TNHH Thương mại Khiên Hà để thống nhất giải pháp thiết kế cầu vượt sông Văn Úc và trả lời Công ty biết.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Trịnh Đình Dũng;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT; các Vụ: KTTH, TKBT, V.I, TH;
- Lưu: VT, KTN(3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn
Cao Lục