Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 105/TANDTC-PC
V/v đánh giá thực tiễn thi hành Nghị quyết số 01/2003/NQ-HĐTP và 02/2004/NQ-HĐTP

Hà Nội, ngày 03 tháng 8 năm 2020

 

Kính gửi:

- Các Tòa án nhân dân cấp cao;
- Các Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Qua công tác giám đốc thẩm, Tòa án nhân dân tối cao nhận thấy sự cần thiết của việc nghiên cứu, xây dựng Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 01/2003/NQ-HĐTP ngày 16-4-2003 hướng dẫn áp dụng pháp luật trong việc giải quyết một số loại tranh chấp dân sự, hôn nhân và gia đình và Nghị quyết số 02/2004/NQ-HĐTP ngày 10-8-2004 hướng dẫn áp dụng pháp luật trọng việc giải quyết các vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao. Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Tòa án nhân dân tối cao yêu cầu các Tòa án nhân dân cấp cao, các Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tiến hành đánh giá thực tiễn thi hành hai Nghị quyết nêu trên và đề xuất những vấn đề cần hướng dẫn.

Nội dung chủ yếu cần bám sát các vấn đề sau đây:

- Đánh giá thuận lợi, vướng mắc, bất cập trong quá trình thực hiện Nghị quyết số 01/2003/NQ-HĐTP và Nghị quyết số 02/2004/NQ-HĐTP , vụ việc cụ thể kèm theo (nếu có);

- Đánh giá các quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015, quy định pháp luật khác liên quan đến Nghị quyết số 01/2003/NQ-HĐTP và Nghị quyết số 02/2004/NQ-HĐTP ;

- Đề xuất, kiến nghị những nội dung cần hướng dẫn để giải quyết tranh chấp về giao dịch dân sự, hợp đồng dân sự, thừa kế tài sản, tranh chấp đất đai tranh chấp về hôn nhân và gia đình, nội dung khác liên quan (nếu có).

Báo cáo đánh giá đề nghị gửi về Tòa án nhân dân tối cao (thông qua Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học, số 262 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội) và gửi file words về địa chỉ thư điện tử phongdansu@gmail.com trước ngày 05-9-2020 để Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học Tòa án nhân dân tối cao tổng hợp.

(Thông tin chi tiết xin liên hệ: Đ/c Phan Thị Thu Hà, sđt 08048449)

 


Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Chánh án TANDTC (để b/c);
- Cổng TTĐT TANDTC (để đăng tải);
- Lưu: VT, Vụ PC&QLKH.

KT. CHÁNH ÁN
PHÓ CHÁNH ÁN
Nguyễn Trí Tuệ