Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1049/VPCP-CN
V/v Tổng kết 30 năm xây dựng và phát triển khu chế xuất, khu công nghiệp, khu kinh tế ở Việt Nam

Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2020

 

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Về đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 9698/BC-BKHĐT ngày 27 tháng 12 năm 2019 về việc Tổng kết 30 năm xây dựng và phát triển khu chế xuất, khu công nghiệp, khu kinh tế ở Việt Nam, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với báo cáo Tổng kết 30 năm xây dựng và phát triển khu chế xuất, khu công nghiệp, khu kinh tế ở Việt Nam nêu tại văn bản số 9698/BC-BKHĐT ngày 27 tháng 12 năm 2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ động phối hợp với Văn phòng Chính phủ để xếp lịch cụ thể, đồng thời triển khai các công việc cần thiết khác đảm bảo thiết thực, hiệu quả, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg;
- Các Bộ: Xây dựng; Tài nguyên và Môi trường Nội vụ; Giao thông Vận tải; Công Thương; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Tài chính; Lao động - Thương Binh và Xã hội; Quốc phòng; Công an; Văn hóa, Thể thao và Du lịch
- VPCP: BTCN, các PCN, Các Vụ: KTTH, NN, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, CN (02), Khanh

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục