Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10474/VPCP-KGVX
V/v tổ chức Chương trình Vì người nghèo

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2016

 

Kính gửi:

- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương;
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Đài Truyền hình Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Văn bản số 89/TTr-BLĐTBXH ngày 29 tháng 11 năm 2016) về việc tổ chức Chương trình truyền hình trực tiếp Vì người nghèo, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ có ý kiến như sau:

Đồng ý với đề xuất của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại văn bản số 89/TTr-BLĐTBXH nêu trên về việc: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức Chương trình trên vào khoảng ngày 07 đến 12 tháng 01 năm 2017.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Phó Thủ tướng (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg; TGĐ Cổng TTĐT; Vụ TH;
- Lưu: VT, KGVX (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn
Văn Tùng