Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10469/VPCP-KTTH
V/v hoạt động xổ số điện toán

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2016

 

Kính gửi: Bộ Tài chính.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính báo cáo về hoạt động của Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vielott), trong đó có việc các địa phương chưa đồng tình với khẳng định của Bộ Tài chính (hoạt động của Vielott không ảnh hưởng đến xổ số kiến thiết, lo ngại việc đầu tư cơ sở vật chất cho các địa phương sẽ bị ảnh hưởng do doanh thu xổ số kiến thiết giảm) và kiến nghị Bộ Tài chính kịp thời chấn chỉnh một số hoạt động kinh doanh không đúng quy định của Vietlott.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Tài chính biết, thực hiện./

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp, Trợ lý TTg, các Vụ: TH, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH(3). 15

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp