Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1042/TTg-CN
V/v điều chỉnh Dự án mở rộng và hoàn thiện đường Láng - Hòa Lạc

Hà Nội, ngày 01 tháng 8 năm 2007

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Giao thông vận tải, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tây.

 

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại văn bản số 2061/BGTVT-KHĐT ngày 18 tháng 4 năm 2007; ý kiến của: Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 3370 BKH/TĐ&GSĐT ngày 17 tháng 5 năm 2007, số 4679 BKH/TĐ&GSĐT ngày 04 tháng 7 năm 2007), Bộ Xây dựng (văn bản số 7229/BTC-NSNN ngày 31 tháng 5 năm 2007, số 7454/BTC-ĐT ngày 06 tháng 6 năm 2007, số 9383/BTC-ĐT ngày 16 tháng 7 năm 2007), Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội (văn bản số 2903/UBND-KH&ĐT ngày 30 tháng 5 năm 2007), Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tây (văn bản số 1426 TTr/UBND-TH ngày 24 tháng 4 năm 2007, số 1660/UBND-TH ngày 11 tháng 5 năm 2007) và báo cáo của Văn phòng Chính phủ về nội dung kết luận tại cuộc họp giữa các cơ quan liên quan ngày 15 tháng 6 năm 2007 về việc điều chỉnh Dự án mở rộng và hoàn thiện đường Láng - Hòa Lạc, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý điều chỉnh Dự án mở rộng và hoàn thiện đường Láng - Hòa Lạc trên nguyên tắc tuân thủ theo Định hướng quy hoạch chung xây dựng tuyến đường đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 855/QĐ-TTg ngày 27 tháng 9 năm 2002.

2. Bộ Giao thông vận tải cần tính toán kỹ tiến độ đầu tư để phù hợp với khả năng nguồn vốn, đáp ứng nhu cầu sử dụng cho giai đoan trước mắt đến năm 2010 và các năm tiếp theo. Đồng thời phê duyệt các nội dung điều chỉnh Dự án theo thẩm quyền và theo các quy định hiện hành. Việc điều chỉnh Dự án phải được hoàn thành trước ngày 15 tháng 9 năm 2007.

3. Nguồn vốn thực hiện Dự án:

- Đối với nguồn vốn thu từ việc giao quyền sử dụng đất Khu đô thị Bắc An Khánh của tỉnh Hà Tây: tỉnh thực hiện hạch toán thu ngân sách địa phương về tiền giao quyền sử dụng đất và ghi chi đầu tư phát triển trong kế hoạch năm 2007 để tạm ứng cho Dự án tương ứng với giá trị thu được. Việc ứng vốn và thanh toán vốn ứng của Nhà thầu được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 64/2005/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2005 của Bộ Tài chính về việc quản lý, thanh toán vốn đầu tư Dự án mở rộng và hoàn thiện đường Láng - Hòa Lạc.

- Thành phố Hà Nội và tỉnh Hà Tây đảm bảo đủ vốn khai thác từ quỹ đất theo quy mô Dự án đã được phê duyệt (trong đó bao gồm cả kinh phí trượt giá và thay đổi chính sách).

- Ngân sách Trung ương đảm bảo phần kinh phí tăng thêm do bổ sung các hạng mục và điều chỉnh quy mô Dự án. Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải bố trí từ nguồn vốn ngân sách trung ương trong kế hoạch hàng năm cho Dự án.

4. Phương thức quản lý Dự án:

- Chủ đầu tư: Bộ Giao thông vận tải.

- Đơn vị tổng thầu: thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 1149/TTg-QHQT ngày 24 tháng 7 năm 2006.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, PTTg Nguyễn Sinh Hùng;
- Các Bộ: GTVT, KH&ĐT, TC, XD;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tây;
- TCTy cổ phần XNK Xây dựng Việt Nam;
- Ban QLDA Thăng Long (đ/c: Tổ 24, P.Lĩnh Nam, Q.Hoàng Mai, t/p Hà Nội);
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Quốc Huy, Văn Trọng Lý,
 các Vụ: KTTH, TH, ĐP, NN, Website CP;
- Lưu: VT, CN(3).30

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng