Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 1037/UB-CN
V/v giải quyết đối với các DNTN và Cty chưa kinh doanh

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 3 năm 1994

 

Kính gửi:

- Sở Công nghiệp thành phố;
- UBND các Quận, Huyện.

 

Xét đề nghị của Sở Công nghiệp thành phố tại công văn số 152/CN8 ngày 31 tháng 01 năm 1994 về việc đề xuất biện pháp đối với các doanh nghiệp tư nhân và Công ty đã được cấp phép quá 6 tháng nhưng không hoạt động;

Ủy ban nhân dân thành phố giải quyết như sau:

Giao cho Sở Công nghiệp cùng Ủy ban nhân dân quận, huyện thông báo cho các doanh nghiệp tư nhân, công ty thuộc diện này phải báo cáo lý do không hoạt động sau 15 ngày kể từ khi nhận được thông báo. Nếu không đủ điều kiện theo luật định, phải làm thủ tục giải thể.

Qúa thời hạn nói trên nếu các doanh nghiệp không thực hiện quy định này, Sở Công nghiệp có trách nhiệm đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố rút giấy phép và công bố trên báo.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vương Hữu Nhơn