Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10317/VPCP-CN
V/v tháo gỡ khó khăn, thu hút đu tư phát triển KT-XH trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi: Bộ Xây dựng.

Về đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An tại văn bản số 6613/UBND-CN ngày 30 tháng 8 năm 2018 về giải trình và kiến nghị tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong thu hút đầu tư phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An (nội dung kiến nghị số 05), Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan xem xét, nghiên cứu đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An tại văn bản nêu trên, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: KH&ĐT, CT, GTVT, TN&MT, NN&PTNT;
- UBND tỉnh Nghệ An;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, QHĐP, NN;
- Lưu: VT, CN (2b) Nghĩa (17).

KT. B TRƯỞNG CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục