Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10296/BTC-CST
V/v trả lời vướng mắc trong thực hiện Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Hà Nội, ngày 03 tháng 9 năm 2019

 

Kính gửi: Hội những nhà sản xuất nhôm thanh định hình Việt Nam
(Địa chỉ: Hội có trụ sở tại tầng 4 nhà máy Nhôm Việt Pháp - CN8 - Khu Công nghiệp Vừa và Nhỏ - Từ Liêm - TP. Hà Nội, điện thoại số: 048335331)

Trả lời công văn số 02/CV-VAA ngày 30/7/2019 của Hội những nhà sản xuất nhôm định hình Việt Nam kiến nghị về việc vướng mắc trong thực hiện Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

- Theo danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính, mặt hàng nhôm ở dạng thanh, que và hình thuộc nhóm 76.04.

- Theo Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13, mặt hàng nhôm ở dạng thanh, que và hình thuộc nhóm 76.04 có khung thuế xuất khẩu từ 5-40%.

- Theo Nghị định số 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ thì mặt hàng nhôm ở dạng thanh, que và hình thuộc nhóm 76.04 có thuế suất thuế xuất khẩu là 5%, bằng mức sàn của khung thuế xuất khẩu tại Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 nên không thể điều chỉnh giảm xuống 0% như đề xuất, kiến nghị của Hội những nhà sản xuất nhôm thanh định hình Việt Nam. Mức thuế suất trên đã góp phần hạn chế xuất khẩu tài nguyên khoáng sản ở dạng thô, đảm bảo phục vụ nhu cầu trong nước, khuyến khích đầu tư, chế biến sâu trong nước nâng cao giá trị tài nguyên xuất khẩu. Do vậy, Bộ Tài chính đề nghị thực hiện theo quy định hiện hành.

Bộ Tài chính có ý kiến để Hiệp hội được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để b/c);
- TCHQ; Vụ PC;
- Lưu: VT, CST(xnk).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Thanh Hằng