Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1026/UBND-KGVX
V/v điều chỉnh thời gian tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 và thi, tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021 - 2022

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2021

 

Kính gửi:

- Sở Giáo dục và đào tạo
- UBND các quận, huyện, thị xã

Ủy ban nhân dân Thành phố nhận được Tờ trình số 1080/TTr-SGDĐT ngày 06/4/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc điều chỉnh thời gian tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 và thi, tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021 - 2022 (bản chụp gửi kèm theo).

Căn cứ vào tình hình thực tế do ảnh hưởng của dịch COVID-19 và hướng dẫn tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại văn bản số 1318/BGDĐT-QLCL ngày 05/4/2021; xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc điều chỉnh thời gian tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 và thi, tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021 - 2022 để tạo thuận lợi cho học sinh, đồng thời đảm bảo lịch thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021 - 2022 phù hợp với lịch thi tốt nghiệp trung học phổ thông theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Ủy ban nhân dân thành phố có ý kiến như sau:

1. Đồng ý đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 1080/TTr-SGDĐT ngày 06/4/2021.

2. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan:

- Hướng dẫn các trường trực thuộc, các trung tâm giáo dục thường xuyên - giáo dục nghề nghiệp tổ chức thực hiện công tác tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021 - 2022 theo đúng quy định pháp luật Thành phố.

- Hướng dẫn phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện, thị xã xây dựng Kế hoạch tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2021 - 2022 trên địa bàn; trình Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị  xã phê duyệt theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Bí thư Thành ủy;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND Thành phố;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Phó Chủ tịch Chử Xuân Dũng;
- Ban VHXH - HĐND Thành phố;
- VPUB: CVP, PVCP Đinh Quốc Hùng; Các phòng: KGVX, NC, TH, TKBT;
- Lưu: VT, KGVX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Chử Xuân Dũng

 

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1080/TTr-SGDĐT

Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2021

 

TỜ TRÌNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH TUYỂN SINH VÀO CÁC TRƯỜNG MẦM NON, LỚP 1, LỚP 6 VÀ THI, TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM HỌC 2021 - 2022

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Do ảnh hưởng của dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19, năm học 2020 - 2021 học sinh các cấp trên địa bàn Thành phố gặp nhiều khó khăn trong việc học tập và rèn luyện. Để tạo thuận lợi cho học sinh, đồng thời để đảm bảo lịch thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021 - 2022 phù hợp với lịch thi tốt nghiệp trung học phổ thông tại Công văn số 1318/BGDĐT-QLCL ngày 05/4/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021; Sở Giáo dục và Đào tạo kính đề nghị Ủy ban nhân dân Thành phố cho phép điều chỉnh thời gian tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 và thi, tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021 - 2022 ban hành kèm theo Quyết định số 839/QĐ-UBND ngày 19/02/2021 và Công văn số 492/UBND-KGVX ngày 19/02/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, cụ thể như sau:

1. Thời gian tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6

a) Tuyển sinh bằng hình thức trực tuyến:

- Tuyển sinh vào lớp 1: từ ngày 12/7/2021 đến hết ngày 14/7/2021;

- Tuyển sinh trẻ 5 tuổi vào trường mầm non: từ ngày 15/7/2021 đến hết ngày 17/7/2021;

- Tuyển sinh vào lớp 6: từ ngày 18/7/2021 đến hết ngày 20/7/2021.

b) Tuyển sinh bằng hình thức trực tiếp: từ ngày 23/7/2021 đến hết ngày 28/7/2021.

2. Thời gian thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông

Ngày

Buổi

Môn thi

Thời gian làm bài

10/6/2021

Sáng

Ngữ văn

120 phút

Chiều

Toán

120 phút

11/6/2021

Sáng

Ngoại ngữ

60 phút

Lịch sử

60 phút

Chiều
(Thi các môn chuyên)

Ngữ văn, Toán, Tin học, Sinh học

150 phút

Tiếng Pháp

120 phút

Tiếng Đức, Tiếng Nhật, Tiếng Hàn
(môn thi thay thế)

120 phút

12/6/2021

Sáng
(Thi các môn chuyên)

Vật lí, Lịch sử, Địa lí

150 phút

Hóa học, Tiếng Anh

120 phút

13/6/2021

Sáng
(Chương trình song bằng)

Toán bằng tiếng Anh

60 phút

Vật lí bằng tiếng Anh

60 phút

Chiều
(Chương trình song bằng)

Tiếng Anh (bài thi viết luận)

60 phút

Hóa học bằng tiếng Anh

60 phút

14/6/2021

Chiều
(Chương trình song bằng)

Tiếng Anh (bài thi nói)

10 phút

Để thực hiện tốt công tác tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 và thi, tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021 - 2022 đảm bảo đúng quy định, tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai, Sở Giáo dục và Đào tạo kính đề nghị Ủy ban nhân dân Thành phố giao Sở giáo dục và Đào tạo chủ trì, hướng dẫn phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện, thị xã; các trường trực thuộc; các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên về thời gian cụ thể tổ chức triển khai các quy trình của kỳ thi, tuyển sinh; tổ chức thực hiện công tác thi, tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021 - 2022 và công tác tuyển sinh đầu cấp theo đúng quy định.

Sở Giáo dục và Đào tạo kính trình Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét và chỉ đạo.

Xin trân trọng cảm ơn./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c PGĐ Phạm Văn Đại;
- Các đ/c PGĐ Sở;
- Lưu: VT, QLT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Phạm Văn Đại