Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đ
ộc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 10253/BTC-QLCS
V/v hướng dẫn quản lý, sử dụng và khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung.

Hà Nội, ngày 25 tháng 8 năm 2020

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Ngày 28/4/2020, Bộ Tài chính đã có Công văn số 5161/BTC-QLCS báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch nông thôn tập trung. Theo đó, Bộ Tài chính đã kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ: trước mắt, việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch nông thôn tập trung được giữ như hiện trạng. Ủy ban nhân dân các tỉnh có trách nhiệm theo dõi, chỉ đạo việc quản lý, vận hành công trình bảo đảm thông suốt, hiệu quả, tránh thất thoát tài sản công cho đến khi các quy định mới được ban hành.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính và ý kiến của các Bộ, ngành liên quan, tại Công văn số 5517/VPCP-NN ngày 08/7/2020 của Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã có ý kiến chỉ đạo: Đồng ý với đề nghị của Bộ Tài chính tại văn bản nêu trên (số 5161/BTC-QLCS ngày 28/4/2020), Bộ Tài chính nghiên cứu có văn bản hướng dẫn chung các địa phương (trong đó có tỉnh Hải Dương) quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch nông thôn tập trung cho đến khi có Nghị định mới về quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch được ban hành và có hiệu lực thi hành để thực hiện đồng bộ, đảm bảo cấp nước an toàn, ổn định và hiệu quả cho người dân, tránh thất thoát tài sản công, giảm thủ tục, văn bản hành chính (đính kèm Công văn số 5517/VPCP-NN).

Đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại Công văn số 5517/VPCP-NN nêu trên.

Trên đây là ý kiến Bộ Tài chính để Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được biết và chỉ đạo thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ; để b/c
- Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng; để b/c
- Các Bộ: Tư pháp, XD, KH&ĐT; Nông nghiệp và PTNT;
- Sở Tài chính các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Cục TCDN, QLG;
- Các Vụ: PC, NSNN, ĐT;
- Lưu: VT, QLCS.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Xuân Hà