Hệ thống pháp luật

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10192/BKHĐT-ĐTNN
V/v báo cáo tình hình quản lý nhà nước trong lĩnh vực đầu tư ra nước ngoài

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2017

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Công Thương; Ngoại giao; Lao động Thương binh và Xã hội
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đầu tư ra nước ngoài, căn cứ Khoản 2 Điều 72 Luật Đầu tư và Nghị định số 83/2015/NĐ-CP ngày 25/9/2015 cửa Chính phủ quy định về đầu tư ra nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Quý Cơ quan chủ động rà soát và có báo cáo tình hình quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư ra nước ngoài theo chức năng, nhiệm vụ của mình gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 28/12/2017 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư xin cám ơn sự phối hợp của Quý cơ quan./.

Đầu mối liên hệ: Chị Nguyễn Thị Phương Hạnh, Phòng Đầu tư ra nước ngoài, Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư. ĐT: 024 37343758.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, ĐTNN (Ha)

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Đỗ Nhất Hoàng

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn 10192/BKHĐT-ĐTNN năm 2017 về báo cáo tình hình quản lý nhà nước trong lĩnh vực đầu tư ra nước ngoài do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

  • Số hiệu: 10192/BKHĐT-ĐTNN
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 13/12/2017
  • Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư
  • Người ký: Đỗ Nhất Hoàng
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 13/12/2017
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản