Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1015/CT-TTHT
V/v hóa đơn chứng từ

TP.Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 02 năm 2012

 

Kính gửi:

Công ty Cổ Phần Xây Dựng Kiến Trúc AA
Địa chỉ: 15 Nguyễn Duy Hiệu, Phường Thảo Điền, Quận 2
MST: 0302166869

 

Trả lời văn bản số 14/AA/CV/2012 ngày 06/02/2012 của Công ty về hóa đơn chứng từ, Cục Thuế TP có ý kiến như sau :

Căn cứ Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Trường hợp Công ty trong năm 2011 đã tạo và lập Thông báo phát hành hóa đơn theo quy định đối với hóa đơn đặt in (hóa đơn Giá trị gia tăng), hóa đơn tự in (hóa đơn xuất khẩu, Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ) theo hướng dẫn tại Thông tư số 153/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính; đến cuối năm 2011, vẫn chưa sử dụng hết số hóa đơn này thì được tiếp tục sử dụng cho đến hết.

Cục thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- P. AC;
- P. KT 4;
- P. PC;
- Lưu: VT, TTHT.
211- 22306 pthy/ 12

TUQ. CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TUYÊN TRUYỀN
HỖ TRỢ NGƯỜI NỘP THUẾ
Trần Thị Lệ Nga