Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10142/CTHN-TTHT
V/v kê khai thuế TNDN của chi nhánh hạch toán phụ thuộc

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2021

 

Kính gửi: Chi nhánh Công ty Luật TNHH Baker & McKenzie (Việt Nam) tại Hà Nội
(Địa chỉ: Phòng 1001, tòa nhà Indochina Plaza, 241 Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội; MST: 0309386824-001)

Trả lời công văn số 01/2021/TNDN đề ngày 03/3/2021 của Chi nhánh Công ty Luật TNHH Baker & McKenzie (Việt Nam) tại Hà Nội (sau đây gọi tắt là Công ty) hỏi về kê khai thuế TNDN của Chi nhánh hạch toán phụ thuộc, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế:

+ Tại Điều 11 quy định địa điểm nộp hồ sơ khai thuế:

“Người nộp thuế thực hiện các quy định về địa điểm nộp hồ sơ khai thuế theo quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 45 Luật Quản lý thuế và các quy định sau đây:

...2. Địa điểm nộp hồ sơ khai thuế đi với người nộp thuế có hoạt động, kinh doanh trên nhiều đa bàn cấp tỉnh khác nơi người np thuế có trụ sở chính theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 45 Luật Quản lý thuế thực hiện hch toán tập trung ti tr sở chính (trừ các trường hợp quy định tại khoản 1, khoản 3, khoản 4, khoản 5 và khoản 6 Điều này) ti cơ quan thuế quản tr sở chính. Đồng thời, người nộp thuế phải nộp Bảng phân b s thuế phải nộp (nếu có) theo tng địa bàn cấp tỉnh nơi được hưởng nguồn thu ngân sách nhà nước (bao gồm cả đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh) cho cơ quan thuế quản trụ sở chính, trừ một số trường hợp sau đây không phải nộp Bảng phân bổ số thuế phải nộp:

...d) Thuế thu nhập doanh nghiệp của đơn v phụ thuộc, địa điểm kinh doanh có thu nhập được hưởng, ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp. Người nộp thuế phải xác định riêng số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp cho hoạt động được hưởng ưu đãi với cơ quan thuế quản lý nơi có đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh và không được tính phân b cho đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh khác của người nộp thuế...”

+ Tại Điều 43 quy định chuyển tiếp:

“3. Các trường hợp được Chính phủ cho phép gia hạn thời gian nộp thuế thì tiếp tục thực hiện theo quy định của Chính phủ. Bộ Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn các  trường hợp thuộc diện kê khai thuế theo quy định tại khoản 2 và khoản 4 Điều 11 Nghị định này đảm bảo thực hiện cho năm đầu tiên của thời kỳ n định ngân sách tiếp theo kể từ khi Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành có hiệu lực thi hành.”

- Căn c Điều 14 Thông tư số 71/2020/TT-BTC ngày 30/7/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2021-2023 quy định xây dựng dự toán NSĐP:

“Dự toán NSĐP năm 2021 được xây dựng theo quy định năm 2021 là năm kéo dài của thời kỳ n định NSNN giai đoạn 2017-2020.”

- Căn cứ Khoản 5 Điều 1 Nghị quyết số 122/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội:

“5. Kéo dài thời kỳ n định ngân sách nhà nước giai đoạn 2017-2020 sang năm 2021.”

Căn cứ các quy định nêu trên, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

Trường hợp Chi nhánh Công ty Luật TNHH Baker & McKenzie (Việt Nam) tại Hà Nội là đơn vị hạch toán phụ thuộc có trụ sở khác tỉnh, thành phố với trụ sở chính thì Chi nhánh thực hiện kê khai thuế TNDN tập trung tại cơ quan thuế quản lý trụ sở chính theo quy định tại Khoản 2 Điều 11 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP.

Từ năm 2022, người nộp thuế phải nộp Bảng phân bổ số thuế phải nộp (nếu có) theo từng địa bàn cấp tỉnh nơi được hưởng nguồn thu ngân sách nhà nước cho cơ quan thuế quản lý trụ sở chính theo quy định tại Khoản 2 Điều 11 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ.

Hiện nay, Bộ Tài chính đang xây dựng Thông tư hướng dẫn Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP, khi Thông tư hướng dẫn được ban hành, Cục Thuế TP Hà Nội sẽ đăng tải nội dung hướng dẫn trên website https://hanoi.gdt.gov.vn. Công ty có thể truy cập website trên để cập nhật thông tin hỗ trợ từ Cục Thuế TP Hà Nội.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để đơn vị được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng TKT2;
- Phòng DTPC;
- Website CTHN;
- Lưu: VT, TTHT(2)
.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Tiến Trường