Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ CÔNG THƯƠNG
CỤC XUẤT NHẬP KHẨU
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1013/XNK-TMQT
V/v thu hồi mã số TNTX hàng thực phẩm đông lạnh

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2016

 

Kính gửi:

- Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính);
- Sở Công Thương các tỉnh: Quảng Ninh, Lào Cai, Lạng Sơn và Cao Bằng.

 

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) nhận được công văn số 01/PT/2016 ngày 06 tháng 10 năm 2016 của Công ty Cổ phần Thương mại Phúc Thuận xin hoàn trả Giấy chứng nhận mã số tạm nhập tái xuất hàng thực phẩm đông lạnh số 55/BCT(MS-TPĐL) ngày 24 tháng 11 năm 2014 được Bộ Công Thương cấp theo quy định của Thông tư số 05/2014/TT-BCT .

Để có cơ sở xem xét thu hồi Giấy chứng nhận mã số tạm nhập tái xuất hàng thực phẩm đông lạnh cho Công ty Cổ phần Thương mại Phúc Thuận, Cục Xuất nhập khẩu đề nghị Tổng cục Hải quan và Sở Công Thương các tỉnh Quảng Ninh, Lào Cai, Lạng Sơn, Cao Bằng xác nhận việc chấp hành những quy định tại Thông tư số 05/2014/TT-BCT và số lượng hàng hóa còn tồn đọng chưa tái xuất ra khỏi Việt Nam của doanh nghiệp nêu trên.

Văn bản trả lời xin được gửi về Cục Xuất nhập khẩu, số 54 Hai Bà Trưng, Hà Nội hoặc qua địa chỉ email: lienbb@moit.gov.vn trước ngày 20 tháng 10 năm 2016.

Rất mong nhận được sự phối hợp của quý cơ quan./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục trưởng;
- Lưu: VT, TMQT, Lienbb.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯƠNG
Trần Thanh Hải